Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuosikooste 2013

Lauantai 15.2.2014 - Nina From, PS


Luottamustehtävä, jota toivoin, jonka sain, kun valintoja suoritettiin. Olen kiitollinen. Olen ollut kiinnostunut lasten ja nuorten asioista, joten aika luontevaa on olla mukana tämäntyyppisessä toiminnassa ja päätöksenteossa. Ja toki sitenkin, että omat tyttäreni ovat 17- ja 19-vuotiaita, joten varhaiskasvatukselliset ja koulutukselliset sekä opiskeluun liittyvät asiat ovat olleet aika pitkään lähellä sydäntäni. Sitä paitsi, koulutus takaa paremman tulevaisuuden.  

Faktaa lautakunnan perusasioita

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää suomenkielistä päivähoitoa, perus- ja lukio-opetusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koskevista asioista. Lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta määrätään sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosäännössä. Lautakunnassa on 13 jäsentä, joka koostuu eri puolueiden edustajista. Espoon perussuomalaisista lautakunnan jäseninä on sekä minä sekä Seppo Huhta. Henkilökohtaisena varajäsenenäni on Kaija Hietanen, Huhdan varajäsen on Toni Seppänen.

Kokouksia on ollut lähes kuukausittain. Seminaareja sekä koulutustilaisuuksia, vanhempien kuulemistilaisuuksia, tilajaoksen kanssa yhteisiä kokouksia sekä muita yhteisiä asioiden käsittelykokouksia on ollut runsaasti vuoden aikana.

Eräs seminaari oli erityisen antoisa monin tavoin. Paikalla oli satakunta opetusalan ammattilaista eri kouluista (Espoo ja Kauniainen), virkamiehiä ja päättäjiä. Kuultiin esityksiä, saatiin tietoa yleisellä tasolla tavoitteista ja toteutumista sekä käytiin keskustelua arjenkin asioista. Mitä siellä kouluissa on hyvää, mitä tarvittaisiin lisää. Pääpiirteittäin asiat ovat meillä Suomessa ja Espoossa hyvin. Espoossa halutaan pitää hyvää koulutuksellista tasoa yllä kaikin keinoin. Nimenomaan nuorissamme on tulevaisuus ja koulutus ovat lähes kaiken onnistumisen, menestymisen tae sekä elämän perusta, joka on tärkeää tehdä kunnolla. Koulu on oppilaan työpaikka, jos näin asian voi ilmaista. Listaan alle asioita, joita tuli esille, joista keskusteltiin, jotka olivat hyvässä tai heikossa kunnossa:

-          kouluavustajat: tarvitaan lisää, erityisen tärkeä resurssi, tarvitaan lisää!        

-          laitoshoitajat: ovat tarpeellisia, tarvitaan takaisin!

-          monikielisyys ja sen tuomat vaatimukset: kustannustekijä, johon pitäisi pureutua siten, että olisi kaikille järkevämpää sekä kustannustehokasta. Pitää ilman muuta hoitaa.

-          kulttuurierot: pitää voida avoimesti keskustella ja löytää järkevät keinot ratkaista haasteet.

-          erityisoppilaat ja heidän tarpeensa: tulee huomioida yksilöllisyys sekä löytää parhaat keinot saada tälle ryhmälle asiat oikein mitoitetuksi. Tarvitaan lisää resursseja.

-          kouluhenkilökunnan vastuu ja valta: rehtorin osalta vastuu on joissain tapauksissa kummallisesti määritelty. Pitää voida käsitellä valta ja vastuuasiat uudestaan kohta kohdalta.

-          kiusaaminen: nollatoleranssi! Tähän on entistä enemmän puututtava ja löydettävä koulukohtaiset keinot hoitaa asia tavoitteen edellyttämälle tasolle.

-          puuttuminen: varhainen puuttuminen tärkeää. Resurssiongelmaa.

-          isot luokkakoot: haittaavat opettamista ja oppimista.

-          terveydelliset haitat sekä henkilökunnan että oppilaiden osalta: kertakaikkinen ongelma, johon pitää löytyä nopeammin ratkaisut. Pitää uskoa, kun kerrotaan, että koulussa saattaa olla sisäilmaongelma: nopea reagointi, tutkiminen sekä toimenpiteet!

-          väistötilojen aiheuttamat haasteet (jotka eivät aina ole negatiivisia kaikkien mielestä): oppilaat ja opettajat eivät aina näe tässä mörköä. Päinvastoin, saattaa olla kiva tai positiivistakin muutos, joka tulee väistämättä eteen väistötilanteiden kohtaamisissa. Pääasia on, että epäterveellisistä tiloista päästään mahdollisimman pian pois! Se on kaikkien etu!

-          terveys on tärkein: ihan kaikille, ihan ykkösasia!

-          koulutus on ensiarvoista: tätä ei kiistä kukaan ja halu on nimenomaan säilyttää erittäin hyvä koulutuksellinen ja opetuksellinen taso. Sekä opettajien ammattitaidon ja opettamisen kyky että oppilaiden halu ja motivaatio oppia tulee olla ykkösasia.

Lautakunnan kokouksissa kohtuuttoman paljon on mennyt aikaa päiväkotien sekä koulujen huonoon kuntoon liittyvien asioiden käsittelyssä. On saatu tilannekatsauksia, selvityksiä, kuultu vaihtoehdoista, kustannuksista, väistötilavaihtoehdoista sekä muista sisäilmaongelmiin liittyvissä asioista. Kuitenkin pääpaino pitäisi olla siinä, että tilat eivät ole se puhutteleva asia, vaan varhaiskasvatuksen sekä opetukseen liittyvä päätöksenteko, valmistelu ja asioiden käsittely sekä päätöksenteko.

On ollut järkyttävää saada ymmärrys siitä, miten huonosti rakennukset on tehty, miten huonosti rakennuksia on pidetty ja miten huonoksi rakennukset ovat päässeet ja niitä on paljon, liikaa. Säästö yhdestä päästä ei välttämättä ole sitten säästöä pidemmällä tähtäimellä. Rakennuksia tulisi myös huoltaa säännöllisesti. Pitäisi olla henkilökuntaa, joka huolehtisi ihan päivittäisistä ko. rakennukseen liittyvistä huolto sekä ylläpitotoiminnoista. Joka kouluun ja rakennukseen tarvitaan talonmies. Eikä vika ole aina rakentajassa tai suunnittelijassa. On kyse myös valvonnasta ja vastuusta. Yhtä tahoa ei pidä syyttää, on otettava opiksi ne asiat, jotka ovat menneet pieleen ja korjattava toimintaa.

Opetus- ja varhaislautakuntasopimus, valtuustosopimus

Kokoukseen liittyvät esitysasiat ovat kaikkien nähtävissä espoo.fi sivuilla. Samoin päätöksiin liittyvät, tiedotukselliset asiat. Uutena sivuille on laitettu Opetus- ja varhaislautakuntasopimus, jota työstettiin koko viime syksyn. Se syntyi valtuustosopimuksen ohella, hitaasti, mutta varmasti. Otin kantaa jokaiseen versioon, sain läpi ajatuksia, lisäyksiä sekä muutoksia, jotka koin tärkeäksi lisäksi. Tammikuun kokouksessa ilmoitin, että osaltani sopimus on hyväksytty. Ehdotin puheenjohtajalle, että sen voisi lisätä espoo.fi sivuille, jotta kaikilla olisi mahdollisuus nähdä sopimus ja sen sisältämät erittäin hyvät asiat, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Hän piti ehdotustani hyvänä, joten sopimus on nyt laitettu sivustolle. Avoimuus on mielestäni tärkeää ja antaa mahdollisuuden edistää yhteisiä asioita. Tietoa ei pidä pimittää vaan sitä tulee jakaa.

Itse olen aktiivisesti osallistunut jokaiseen kokoukseen (pl. yksi kokous) viime vuonna. Samoin olen pääsääntöisesti ollut kaikissa kokous- ja koulutustilaisuuksissa sekä seminaareissa, jotka ovat liittyneet ko. lautakuntatyöhön. Olen myös käynyt jonkin verran tutustumassa Espoon yrittäjiin sekä yhteisöihin, jotka tekevät suoraan tai osin yhteistyötä kaupungin kanssa. Oppiminen itsessään sekä verkostoituminen ja sitä kautta tiedon lisääminen on mielestäni erityisen tärkeää.

Äänestyksiä on ollut viime vuonna muutama. Mm. Tapiolan väistöön liittyvä äänestys oli todella tiukka tuloksen kannalta. Itse äänestin tasavertaisuuden puolesta. Meillä on alueellamme paljon rakennuksia, jotka eivät ole hyvässä kunnossa. Näin ollen meidän tulee taata alueellinen tasavertaisuus. Aina ei voi voittaa, eli tällä kertaa kuuluin niiden joukkoon, jotka hävisivät tässä. Siitä syntyi sitten mm. Länsiväylään kirjoitus (kommentti), jossa asiaa kritisoitiin. Ko. kirjoituksessa otettiin kantaa säästöihin, tasavertaisuuteen, sekä siihen, että tämä case oli erityisen haastava ja siinä oli mukana myös kaupunginhallitus, joka siis päätti, että tulevien väistötilaratkaisujen tulee olla alueellisesti tasa-arvoisia. Joskus voi tulla tehtyä virheitä. Niistä pitää sitten ottaa oppia.

Olen saanut erittäin hyvän kuvan virkamiehistä, jotka lautakuntaan tuovat päätösesityksiä taustaselvityksineen sekä perusteluineen. Todella paljon työtä ovat tehneet, päätöksiä on voitu tehdä. Jotkut asiat ovat toki herättäneet enemmän keskustelua ja kyselyitä kuin toiset, aktiivista keskustelua on kuitenkin ollut joka kokouksessa. Olemme voineet lautakunnan jäseninä olla eri mieltä asioista, mutta henki on ollut hyvä ja eteenpäin on päästy. Itse kysyn paljon.

Yhteydenottoja on tullut kuntalaisilta, liittyen pääsääntöisesti koulujen väistöasioihin. Ne ovat kyllä haasteellisia sitten saada nopealla aikavälillä selvitettyä, mutta eteenpäin on asioita laitettu ja vastauksia annettu. Osa keskusteluista on pyritty ohjaamaan puheenjohtajan kautta, osa suoraan. Riippuu tilanteesta. Kysyjälle pitää kuitenkin vastata. Joskus kysyjälle on kerrottava, etten tiedä, mutta selvitän.

Omia nettisivuja pyrin pitämään yllä tämän lautakunnan asioiden suhteen hyvinkin. Uutiset –otsikon alle pyrin laittamaan tiedotteita sekä asioita, jotka tähän mielestäni sopivat. Niin pian, kuin tietoa tulee tai ehdin päivittämään. Mielelläni otan vastaan myös palautetta ja ehdotuksia, liittyvätpä asiat näihin tai muuhun, joihin voisin ottaa kantaa ja pyrkiä vaikuttamaan tai hakea henkilön tai kohteen, joka asiaan voi tarttua.

Kiitän lautakuntaa ja sen kaikkia jäseniä viime vuodesta. Kiitän virkamiehiä sekä esittelijöitä. Kiitän aktiivisia vanhempia. Kiitän myös mediaa, joka aika ajoin nostaa kipeitäkin asioita esille. Avoimuus ja yhteisen tekemisen meininki mahdollistaa paremman tulevaisuuden, osaltaan. Pidetään hyvä henki yllä jatkossakin. Ollaan eri mieltä asioista, jos syytä on ja pyritään kompromisseihin. Parempiin päätöksiin.

Nina From

Lautakuntasopimus: espoo.fi Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sivustolta.

Avainsanat: Opetus, varhaiskasvatus, lautakunta, Espoo, espoo.fi, koulu, väistötilat, sisäilmaongelmat


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini