Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 12.6.2013 muun muassa seuraavia asioita:

29.07.2013

Lautakunta kuuli kokouksessa virkamiesten selvityksen tulevista korjaustarpeista ja väistöistä.

3 Veräjäpellon koulun siirtokoulutilojen tarveselvitys

Veräjäpellon koulussa on kärsitty sisäilmaongelmista huolimatta siitä, että rakennusta on yritetty pitää kunnossa.  Terveyshaittojen välttämiseksi lautakunnalle esitettiin, että nykyisen koulurakennuksen käytöstä luovutaan ja Veräjäpellon koululle hankitaan korvaavat tilat Leppävaaran koulukeskuksen yhteyteen.

Tilakeskus-liikelaitosta pyydetään selvittämään siirtokoulun sijoituspaikka; mahdollisesti joku kentistä, joita on tontilla ja sen ympärillä. Tilakeskus-liikelaitosta pyydetään myös selvittämään Espoo Cateringin kanssa, voiko koulun keittiötä ja ruokasalia edelleen käyttää sekä tarvittaessa löytämään uusi ratkaisu koulujen ruokapalveluihin.

Lautakunta hyväksyi tarveselvityksen.

4 Kirstin koulun siirtokoulutilojen tarveselvitys

Kirstin koulussa on kärsitty sisäilmaongelmista huolimatta siitä, että rakennusta on yritetty pitää kunnossa.  Terveyshaittojen välttämiseksi lautakunnalle esitettiin, että nykyisen koulurakennuksen käytöstä luovutaan.

Tilakeskus-liikelaitosta pyydetään selvittämään siirtokoulun sijoituspaikka mahdollisesti koulun piha-alueella.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Kirstin koulun opetus järjestetään vuoden 2014 alusta alkaen pääosin siirtokelpoisissa koulutiloissa koulun lähialueella.  Varsinaisen koulun rakennuksia erikoisluokka- ja ruokailutiloja sekä keittiötä voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi lautakunta hyväksyi Kirstin koulun siirtokelpoisten väistötilojen tarveselvityksen ja pyytää tilakeskusta valmistelemaan siirtokoulutilojen hankinnan ja toteutuksen niin, että ne olisivat käytössä vuoden 2014 alusta tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

5 Lausunnon antaminen Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennuksen 24.5.2013 päivätystä hankesuunnitelmasta

Lautakunta antoi lausunnon Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta.

Lautakunta edellyttää, että rakennuksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota rakennuskustannusten pienentämiseen niin, että saavutetaan kustannustaso 22 MEur (sis ALV 24%), joka tarkoittaa n. 3 000 Eur/brutto m2 (sis ALV). Tarvittaessa mm. yksinkertaistetaan rakenteita.

Rakentamisen laatuun ja valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota niin, että rakentaminen on kestävää ja vältytään nopeasti vastaantulevilta korjaustarpeilta. Lisäksi lautakunta edellyttää, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen käyttäjilleen koko elinkaaren ajan.

Lautakunta edellyttää, että rakennuksen suunnittelussa käytetään koeteltuja ja hyväksi havaittuja rakenneratkaisuja, joilla minimoidaan vesivahinkojen ja homevaurioiden riskiä.

6 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.  Lautakunta pyytää virkamiehiä edelleen Rehtorintien vaihtoehdon lisäksi selvittämään Suur-Tapiolan alueelta tai Rehtorintietä parempien kulkuyhteyksien päästä koulukäyttöön soveltuvia, sisäilmaltaan kelpoisia rakennuksia ja maapohjia siirtokelpoiselle koululle. Selvitys esitetään lautakunnalle 21.8.2013.

7 Lausunnon antaminen Espoon Kristillisen koulun hakemukseen lisäpaikoista

Lautakunta päätti lausunnossaan puoltaa oppilasmäärän lisäystä Espoon Kristillisen koulun järjestämislupaan.

9 Kirkkojärven päiväkodin (korvaava uudisrakennus) ja nuorisotilan tarveselvitys

Kirkkojärven päiväkodin tiloissa on ilmennyt useita epäkohtia, joiden vuoksi päiväkodille tulee etsiä korvaavat tilat.

Kirkkojärven päiväkodin peruskorjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista päiväkodin rakennuksen kunnon vuoksi. Päiväkodin korvaaminen uudisrakennuksella tuo mahdollisuuden samalla lisätä päivähoitopaikkoja, jolloin päiväkotiyksikkö tulee olemaan nykyistä parempi sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Samalla voidaan toteuttaa Keski-Espooseen tarvittava nuorisotila toiminnan kannalta oikeaan paikkaan ja yhteishankkeena taloudellisesti.

Uusi Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila esitetään päiväkodin nykyiselle paikalle Espoon keskukseen. Hankkeen sijoittaminen tontille edellyttää asemakaavanmuutosta, jonka valmistelun Kaupunkisuunnittelukeskus on käynnistänyt.

Lautakunta hyväksyi tarveselvityksen.

10 Nuumäen päiväkodin tarveselvityksen muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Nuumäen (ent. Louhen) neljäryhmäisen päiväkodin ja hammashoitolan tarveselvityksen 17.5.2002. Sosiaali- ja terveystoimi on luopunut hammashoitolan toteuttamisesta hankkeeseen. Tästä johtuen Nuumäen päiväkodin hanke esitetään toteutettavaksi viiden kokopäiväryhmän päiväkotina.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään siten, että se muodostuu kooltaan taloudellisista ja toimivista päiväkodeista hyvillä sijaintipaikoilla. Nuumäen päiväkoti on liikenteellisesti laajalta alueelta hyvin saavutettavissa, joten sen valmistuttua voidaan aikanaan luopua joistakin epätarkoituksenmukaisista, pienistä päivähoitoyksiköistä. Päiväkotia käytetään aluksi myös alueen peruskorjattavien päiväkotien väistötilana.

Nuumäen päiväkoti esitetään toteutettavaksi viiden ryhmän päiväkotina. Kustannusennuste 3,8 M€.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi tarveselvityksen muutoksen.

11 Vuoden 2014 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelma: kehykseen vaikuttavat tekijät

Alakoululaisten määrä lisääntyy yhteensä noin 295 oppilaalla ja yläkoululaisten määrä noin 95 oppilaalla. Erityisoppilaiden määrä kasvaa 20 ja vieraskielisten oppilaiden määrä noin 50 oppilaalla. Lisäksi nuorten maahanmuuttajien määrä kasvaa 20 oppilaalla. Lukion oppilasmäärä laskee noin 50 oppilaalla.

Suomenkielisen opetustoimen menoja kasvattavat sisäisten vuokrien kasvu ja varautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Päivähoitoikäisen väestön määrän kasvu aiheuttaa muutostarpeita palveluverkkoon ja tarvittavaan päivähoitopaikkojen määrään. Päivähoitoikäisten lasten määrä kasvaa vuonna 2014 noin 200 lapsella. 

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarviokehykseen vaikuttavat merkittävästi henkilöstön palkankorotusvaraukset. Menoja kasvattavat myös sisäisten palvelujen ostot ja vuokrat.

Lautakunta ohjeistaa kehyksen valmistelua seuraavasti: Sivistystoimen talouden sopeutukseen ei ole kasvavassa kaupungissa varaa. Opetuksen ja päivähoidon laadusta ei tule tinkiä. Säästöjä ei tule toteuttaa päiväkotien rakentamista lykkäämällä.Kehyksessä tulee varautua mahdollisuuteen lisätä paikkoja peruskoulun päättäville nuorille koulutustakuun toteutumiseksi.Lautakunta pyytää tilajaostoa arvioimaan väistöjen aiheuttamat kustannukset ja lisäämään ne seuraavien vuosien talousarvioihin.

13 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen (kh/kv)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja siihen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet ja esittää sitä kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavilla kommenteilla:

-         Lautakunta toivoo, että hyvinvointisuunnitelmaan lisätään luku, joka käsittelee nuorten asemaa kunnassa.

-         Kulttuuri on erittäin tärkeä hyvinvointitekijä lapsille ja nuorille. Esim. KULPS voisi näkyä, samoin hyvin monimuotoinen kulttuuriin osallistuminen ja sen tekeminen. Kirjastoilla on nuorille niin kulttuurinen, sivistävä kuin turvallisen kokoontumispaikan merkitys. Kirjastot tukevat myös voimakkaasti eri kulttuureista ja kieliryhmistä tulevien lasten, nuorten ja perheiden identiteettiä ja oman kielen ja suomen tai ruotsin taitoa. Lautakunta toivoo, että nämä asiat näkyvät suunnitelmassa.

-         Lautakunta ehdottaa toimenpide-ehdotuksena, että lasten ja nuorten osallisuussuunnitelma valmistellaan yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa.Luvun sisällössä tulisi olla ainakin seuraavia aiheita: nuorisotyöllisyys, nuorisotakuu, opiskelumahdollisuudet, oppilaanohjaus, nuorten asuntotilanne, naisten ja miesten tuloerot työuran alussa. Lisäksi toimenpideosioon lisätään näihin vastaavia toimenpiteitä.

16 Oikaisuvaatimus Huurrepolun ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisesta

Lautakunta hylkäsi Huurrepolun ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisesta tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Lisätietoja: Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 09 8165 2000, 050 511 3398 Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794

 

Espoo tiedottaa 12.6.2013

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »