Koululaisten terveystottumukset parantuneet Espoossa

27.10.2013

Espoo tiedottaa 23.10.2013

Kouluterveyskyselyyn vastasi Espoossa 4398 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaista, 2633 lukion sekä 940 ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa. Kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2013.

Muutamassa vuodessa on tapahtunut paljon myönteisiä muutoksia. Erityisen ilahtunut olen tuloksista, jotka viittaavat koulujen yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistumiseen. Tällä on merkitystä sekä oppilaiden koulussa jaksamisen, opinnoissa menestymisen että sosiaalisten taitojen kehittymisen kannalta. Huolestuttavaa sen sijaan on, että emme ole kyenneet kaventamaan ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Vaikka ammattiin opiskelevien terveystottumuksissa on nähtävissä myönteisiä muutoksia, erot lukiolaisiin ovat edelleen suuria”, arvioi terveydenhoidon asiantuntija Riikka Puusniekka.

Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen iloitsee erityisesti siitä, että koulukiusaaminen näyttää vihdoin kääntyneen laskuun. ”Näissä tuloksissa näkyy toivottavasti se, että Espoossa opettajat ja koulun muu henkilökunta tukevat lapsen kasvua yhdessä huoltajien kanssa. Emme saa kuitenkaan tuudittautua tyytyväisyyteen, sillä koulukiusaaminen on aina lapselle ja nuorelle vakava asia. Kiusaamisen ehkäisyn on oltava jatkuvaa toimintaa.

Koulujen ilmapiiri kohentunut

Yhä useammat nuoret tietävät, miten he voivat vaikuttaa koulun asioihin. He myös kokevat, että oppilaiden ja opiskelijoiden mielipiteet huomioidaan koulutyön kehittämisessä. Nuorten mielestä opettajat ovat aiempaa kiinnostuneempia nuorten kuulumisista ja rohkaisevat heitä ilmaisemaan mielipiteensä oppitunneilla. Kuitenkin noin puolet yläkoululaisista ja lukiolaisista sekä noin kolmannes ammattiin opiskelevista on sitä mieltä, etteivät nuorten kuulumiset kiinnosta opettajaa.

Koulukiusaajien ja -kiusattujen osuudet ovat vähentyneet peruskoulussa koko maassa, ja Espoossa jopa keskimääräistä enemmän.  Kiusaamista on yritetty kitkeä jo vuosien ajan ja nyt tulokset alkavat vihdoin näkyä. Espoon kouluissa on käytössä valtakunnallinen Kiusaamisen vastainen koulu -ohjelma sekä sosiaalisen kompetenssin ja arvokasvatuksen Arvokas-opetusmenetelmä. Myös aktiivinen tukioppilastoiminta ja johtamisen kehittäminen ovat kohentaneet koulujen toimintakulttuuria. Yläkoulun oppilaista 5 %:a kiusataan viikoittain. Lukiossa vastaava osuus oli 1 % ja ammatillisissa oppilaitoksissa 4 %. Nuoret kokevat myös edelleen hyvin yleisesti, etteivät koulun aikuiset puutu kiusaamiseen; tätä mieltä on yläkoululaisista 68 %, lukiolaisista 91 % ja ammattiin opiskelevista 64 %.

Netti lyhentää yöunia

Alle kahdeksan tunnin yöunia nukkuu lähes joka kolmas yläkoululainen ja noin puolet toisen asteen opiskelijoista. Yöunta lyhentää erityisesti ruudun ääressä vietetty aika. 24 % peruskoululaisista ja 29 % lukiolaisista ja 20 % ammattiin opiskelevista kertoo, että netissä vietetty aika aiheuttaa ongelmia vuorokausirytmissä. Yöunien lyheneminen näkyy koululaisten väsymyksenä, johon on yritetty puuttua kodin ja koulun vuorovaikutuksella.  Aikaisempien vuosien tulosten perusteella perheiden yhteisellä päivittäisellä aterialla on suuri merkitys nuorten hyvinvoinnin kannalta.

Kouluruoka maistuu, karkinsyönti vähenee

Koululounaan syöminen on yleistynyt selvästi, vaikka edelleenkään 36 % yläkoululaisista, 26 % lukiolaisista ja 41 % ammattiin opiskelevista ei syö koululounasta päivittäin. Energiajuomien juominen ja karkin syöminen koulussa on vähentynyt, karkin osalta pudotus on jopa dramaattinen: makeisia syö koulussa vähintään kerran viikossa 20 % yläkoululaisista, kun vuonna 2004 osuus oli vielä 45 %. Lukiossa makeisia syövien osuus on nyt 13 %, kun vuonna 2004 se oli 32 %. Eniten makeisia syövät ammattiin opiskelevat (25 %), mutta heidänkin keskuudessaan osuus on pienentynyt vuodesta 2008 (31 %). Myönteisistä kehityssuunnista huolimatta nuorten ylipaino on kääntynyt taas nousuun. Ylipainoisia on nyt 12 % yläkoululaisista ja lukiolaisista, 16 % ammattiin opiskelevista.

Tupakointi ja alkoholinkäyttö vähentyneet

Yläkoululaisista ja lukiolaisista tupakoi nyt 9 %. Määrä on lähes puolittunut kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta. Sen sijaan ammattiin opiskelevista tupakoi päivittäin 39 %, eikä tämä osuus ole viime vuosina vähentynyt. Nuuskan käyttö on lisääntynyt: peruskoulun pojista nuuskaa käyttää päivittäin 7 % ja lukion pojista 10 %, ammattiin opiskelevista 13 %. Tyttöjen keskuudessa päivittäinen nuuskaaminen on hyvin harvinaista.

Alkoholin säännöllinen käyttö ja humalahakuinen juominen ovat selvästi vähentyneet viime vuosina, ja raittiiden nuorten osuus on kasvanut. Yli puolet peruskoululaisista ja joka neljäs lukiolainen ei koske ollenkaan alkoholiin.

Vuoden 2010 kouluterveyskyselyssä näkyi laittomien huumeiden käytönkasvu; pääasiassa kyse oli kannabiksen kokeilemisesta. Kasvu on pysähtynyt peruskoulussa ja taittunut pieneen laskuun lukioissa, mutta jatkuu edelleen ammatillisissa oppilaitoksissa. Yläkoululaisista 12 %, lukiolaisista 20 % ja ammattiin opiskelevista 33 % ilmoitti kokeilleensa laittomia huumeita vähintään kerran.

Avun saaminen helpompaa

Yhä useammat nuoret ovat saaneet apua, jos koulunkäynnissä ja opiskelussa on ollut vaikeuksia. Nuorten mielestä pääsy kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan sekä lääkärin vastaanotolle on helpottunut viime vuosista. Vaikeimmaksi koetaan lääkärin vastaanotolle pääseminen; sitä pitää vaikeana 43 % yläkoululaisista ja lukiolaisista sekä 30 % ammattiin opiskelevista.

Myös keskusteluyhteys nuorten ja heidän vanhempiensa välillä on kohentunut. Nuorten mukaan vanhemmat tietävät nyt myös paremmin, missä nuoret viikonloppuiltojaan viettävät.

Espoon kouluterveysraportteihin voit tutustua osoitteessa www.espoo.fi/terveys  Lisätietoa kouluterveyskyselystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla: www.thl.fi/kouluterveyskysely

Lisätiedot:

opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen, Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus, puh. 09 816 52000

utbildningsdirektör Barbro Högström, Espoon kaupunki, ruotsinkielinen opetus, puh. 09 816 52344

terveydenhoidon asiantuntija Riikka Puusniekka, Espoon kaupunki, puh. 09 816 84810

apulaisrehtori Tuija Ojanen, Omnian hallinto, puh. 050 583 6870

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »