Tiedote Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 17.2.2016

17.02.2016

Kokouksessaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti mm. seuraavaa:

3 Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 alkaen
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman sillä muutoksella, että siitä poistettiin 20 kurssin rajoitus vaihto-opintojen aikaisten opintojen hyväksi lukemisesta. Sen sijaan kirjattiin, että vaihto-opiskeluaikana suoritetuista opinnoista voidaan hyväksyä niitä opintoja, jotka vastaavat suomalaisen lukiokoulutuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Lisäksi toimintakulttuuri-osiossa huomioidaan lisäkirjauksen johdosta selkeästi koulujen toteuttama kansainvälinen yhteistyö.

Opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.  Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman pohjalta kussakin lukiossa laaditaan lukiokohtainen opetussuunnitelma, joka viedään hyväksyttäväksi lukion johtokuntaan kevään 2016 aikana.

Espoossa opetusta kehitetään kaikissa lukioissa opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena tavoitteena nuorten yhtenäinen koulupolku. Alueellisen yhteistyön vahvistaminen ala- ja yläkoulujen, toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen kanssa on ensiarvoisen tärkeä yhtenäistä kulttuuria luova tekijä. Tiedonsiirron sujuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lukioissa tehdään kiinteää yhteistyötä lisäopetusta antavien koulujen kanssa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toivoo, että ainakin yksi espoolainen lukio osallistuu valtakunnalliseen "Uusi lukio - uskalla kokeilla" -lukion kehittämisohjelmaan. Lukion kehittämisohjelma mahdollistaa opiskelijalähtöiset ja valinnaisuutta lisäävät poikkeamat lukion tuntijaosta. Ollakseen lukiokoulutuksen kehittämisen kärjessä, Espoon tulee osallistua vahvasti valtakunnalliseen lukiokoulutuksen kehittämiseen.

5 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä
Talousarviossa oli varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 401 lapselle. Joulukuussa päivähoidossa oli yhteensä 14 714 lasta, joka oli 313 lasta ennakoitua enemmän.

Varhaiskasvatus järjestettiin ns. poikkeusjärjestelyin keväällä 294 lapselle ja syksyllä 209 lapselle. Poikkeusjärjestelyjä oli muilla palvelualueilla paitsi Espoon keskuksen pohjoisella alueella ja Matinkylä-Olarissa.

Espoossa aloitti tai laajensi toimintaansa vuoden 2015 aikana kolme yksityistä päiväkotia, Päiväkoti Carousel Nursery School laajensi toimintaansa Matinkylä-Olarissa, H&S International Schoolin päiväkoti Tuomarilan Helmi aloitti Espoon keskuksen alueella ja päiväkoti Your School laajensi toimintaansa Matinkylä-Olarin alueella. Lisäksi joulukuussa 2015 valmistui uusi Lastentalo Hyvätuuli Oy:n päiväkoti Lounatuuli Leppävaaraan ja Touhula liikuntapäiväkoti Tikasmäki Matinkylä-Olarin alueelle. Tikasmäessä tarjotaan myös englanninkielistä varhaiskasvatusta.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön muutettu talousarvio on 203,3 milj. euroa. Tulosyksikön tilinpäätösmenot ovat noin 202,8 milj. euroa (99,7 %). Muutettu talousarvio alittuu noin 0,6 milj. eurolla. Määrärahat alittuivat henkilöstömenojen osalta.

Tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden vaikutus näkyy suomenkielisen varhaiskasvatuksen arvioidussa tilinpäätöksessä 2015. Kustannusten nousua on kyetty hillitsemään lasten määrän kasvusta huolimatta mm. tehostamalla päivähoitopaikkojen ja sijaisten käyttöä.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvion tulot 23,6 milj. euroa ylittävät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla (toteuma 100,5 %). Yleinen taloustilanteen heikkeneminen on kuitenkin vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen.

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.

7 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä
Oppilasmäärä kasvoi vuonna 2015 ennakoitua enemmän. Turvapaikanhakijat lisäsivät kuluja.

Suomenkielisen opetuksen tulotavoite oli 11,1 milj. euroa ja toteuma 10,6 milj. euroa. Toimintatulot alittivat muutetun talousarvion 0,5 milj. euroa johtuen ulkopuolisen rahan avustusten siirroista vuodelle 2016.

Toimintamenojen muutettu budjetti oli 296,7 milj. euroa ja toteuma 302,5 milj. euroa. Menot ylittyivät noin 5,8 milj. eurolla, johtuen lähinnä sisäisten kulujen ylityksistä. Toimitilavuokrien 3 milj. euron ylitys johtui mm. ennalta arvaamattomien väistötilojen vuokrista ja Opinmäen kampuksen vuokrajakojen muutoksista. Koulukuljetukset ylittyivät 0,6 milj. euroa, vaikka väestövastuumallilla pystyttiin 100 oppilaalle tarjoamaan muu kuin tilauskuljetus. Ict-kulut ylittyivät 1,6 milj. euroa. Tämä johtui mm. muuttuneesta hinnoittelusta. Lisäksi muihin kuntiin sijoitettujen lasten menot ylittyivät n. 0,6 milj. euroa.

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.

9 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Espoon kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 24.2.2016. Espoon kaupungin lausunnon antaa kaupunginhallitus, jonka toimivaltaan kuuluu lakiin ja asetuksiin perustuvista asiakasmaksuista päättäminen. Ennen kaupunginhallitusta ehdotus lausunnoksi käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 17.2.2016 ja Svenska rum -lautakunnassa 18.2.2016. Espoon toimielinten kokousaikataulusta johtuen opetus- ja kulttuuriministeriöstä on pyydetty lisäaikaa lausunnon toimittamiselle 1.3.2016 asti.

Nykyisen maksujärjestelmän perusrakenteita ei esitetä muutettavaksi. Maksut määräytyisivät edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen sovitun varhaiskasvatusajan perusteella.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksua korotettaisiin 64 euroa (22 %). Enimmäismaksu olisi uuden asiakasmaksulain mukaan 354 euroa kuukaudessa, kun se indeksikorotuksen 1.8.2016 jälkeen on 290 euroa kuukaudessa. Maksutonta varhaiskasvatusta eli ns. 0-maksuluokkaa koskeva sääntely säilyisi ennallaan ja alle 27 euron asiakasmaksua ei perittäisi.

Maksujen määrittelyssä käytettyjä tulorajoja esitetään korotettavaksi perheen koosta riippumatta. Pienempien kahden ja kolmen hengen perheiden osalta tulorajojen korotus on suurempi kuin isompien perheiden osalta. Tämä alentaa pienperheiden maksuja ja parantaa näiden perheiden työnteon kannustimia. Maksuprosentteja esitetään nostettavaksi muilta kuin kahden hengen perheiltä.

Lausunnossa todetaan, että enimmäismaksun korotus on merkittävä. Ehdotetut tulorajat ja maksuprosentit kolme henkeä suuremmilla perheillä ovat sellaisia, että ylin maksu määräytyy jo suhteellisen keskituloisille perheille. Pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset huomioon ottaen näin suuri korotus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun heikentää perheen toimeentuloa ja pakottaa vähentämään muuta kulutusta. Espoon kaupunki esittää, että kolmen hengen tai sitä suurempien perheiden tulorajoja korotetaan enemmän kuin niitä on korotettu lakiesitysluonnoksessa. Tällä menettelyllä edistetään myös työn teon kannustavuutta näillä perheillä. 2 - 3 hengen pienperheille muutos on sen sijaan erittäin myönteinen. Nykyinen asiakasmaksulaki ei ole riittävässä määrin ottanut huomioon pienituloisia ja etenkään yksinhuoltajaperheitä. 0-maksuluokan säilyttäminen kannustaa heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia perheitä käyttämään varhaiskasvatuspalveluja ja on siitä syystä kannatettavaa.  

Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu ehdotetaan muutettavaksi siten, että maksu olisi aina enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Espoon kaupungin mukaan muutos kohtelisi perheitä tasavertaisesti ja pienentäisi pienituloisempien perheiden asiakasmaksua.

Espoon kaupungin näkemys on, että asiakasmaksun määräämisen perusteena olevina tuloina olisi jatkossa otettava huomioon aikuiskoulutustuki, koska se on rinnastettavissa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksuun esitetään myös muutoksia. Kuukausimaksu voisi olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 20 tuntia viikossa. Espoon kaupunki katsoo, että esityksen mukainen enintään 20 tunnin viikoittaisen varhaiskasvatuksen maksuprosentti on liian korkea. Sen tulisi olla enintään 50 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Uuden asiakasmaksulain arvioidaan muuttavan lähes kaikkien espoolaislasten varhaiskasvatuksesta perittäviä maksuja. Maksu alenisi noin 15 prosentilla ja suurenisi 65 prosentilla lapsista.

Espoon kaupungin kanta on, että lakiesityksen voimaantulon aikataulu on erittäin tiukka. Ei ole varmaa, että asiakasjärjestelmään saataisiin tehtyä kaikki tarvittavat muutokset 1.8.2016 mennessä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta yllä kuvatun mukaisen lausunnon. Lautakunta lisäsi lausuntoon, että maksujen määräytymisen tulee perustua nettotuloihin, jos ei se lisää byrokratiaa.

10 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan täysin uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016 alkaen. Lakiehdotuksen mukaan kunta voi soveltaa nykyisen lainsäädännön mukaan määräytyviä asiakasmaksuja vuoden 2016 loppuun asti. Lautakunnille ja edelleen kaupunginhallitukselle valmistellaan uuden lain mukaan määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut välittömästi, kun laki on hyväksytty.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja korotetaan indeksitarkistuksista johtuen 1.8.2016 alkaen seuraavasti:  

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen 290 euroa. Tällä hetkellä ylin maksu on 283 euroa kuukaudessa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Tilapäishoidosta perittävä maksu on 29 euroa/päivä ja osapäivähoidosta 15 euroa/päivä. Toisesta lapsesta maksut ovat 15 euroa/päivä ja 8 euroa/päivä.

11 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään
Lautakunta päätti maksaa seuraavia yksityisen hoidon tuen harkinnanvaraisia kuntalisiä (Espoo-lisä) lapsista, joilla on 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus 1.8.2016 alkaen:

Päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti
- alle 3-vuotias lapsi 612 euroa
- 3-vuotta täyttänyt lapsi 428 euroa

Perhepäivähoitaja
- alle 3-vuotias lapsi 320 euroa
- 3-vuotta täyttänyt lapsi 192 euroa

Työsopimussuhteinen hoitaja lapsen kotona
- alle 3 vuotias lapsi 560 euroa
- 3-vuotta täyttänyt lapsi 200 euroa

20 tunnin varhaiskasvatuksen kuntalisä maksetaan palveluntuottajille, jotka järjestävät sekä kokoaikaista että osa-aikaista varhaiskasvatusta. 

Esiopetukseen osallistuvan lapsen esiopetukseen liittyvästä varhaiskasvatuksesta maksetaan edelleen 100 euroa kuntalisää.

Jos vanhemmat hakevat lapselleen varhaiskasvatuslain mukaista oikeuttaan suurempaa lakisääteistä hoitorahaa ja mahdollista hoitolisää, Espoon kaupungin asianomainen viranomainen tekee siitä päätöksen. Kela maksaa Espoon kaupungin päätöksen mukaisia yksityisen hoidon tukia saatuaan päätöksen tiedoksi.

13 Niipperin koulun opetuksen järjestäminen ajalla 29.2.-31.7.2016
Niipperin koulu on päätetty sulkea 29.2.2016 alkaen rakennuksesta mahdollisesti aiheutuvan terveyshaitan takia.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Niipperin koulun opetus ajalla 29.2.-31.7.2016 järjestetään Lintumetsän koulun yhteydessä olevissa siirtokoulutiloissa sekä Lintuvaaran koulussa. Oppilaiden koulumatkat Niipperistä Lintumetsään ja Lintuvaaraan hoidetaan tilausbussikuljetuksina. Niipperin koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2016 alkaen tuodaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi kevään 2016 aikana.

Lisätietoja:
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi
Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

Kaisa Pitkänen

tiedottaja

Espoon kaupunki, sivistystoimi, suomenkielinen varhaiskasvatus

PL 302, 02070 Espoon Kaupunki

Puh. 046 877 1942

 
20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »