Tiedote Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 16.3.2016

18.03.2016

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi seuraavien suomenkielisen perusopetuksen oppiaineiden opetussuunnitelmat: matematiikka, liikunta, ortodoksinen uskonto, katolinen uskonto, islam, juutalainen uskonto ja elämänkatsomustieto. Krishna-liikkeen uskonnon opetussuunnitelma tuodaan lautakunnan päätettäväksi myöhemmin, kun valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet kyseisen uskonnon osalta on hyväksytty.

Lautakunta hyväksyi myös perusopetusta täydentävän romanikielen sekä perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetussuunnitelman. Lautakunta on aiemmin hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman muut osat ja niiden voimaantulon 1.8.2016 alkaen.

Oppilaspaikat vuosiluokilla 7–9

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää vuosittaisesta luokkasijoittelusta. Lautakunta päätti kokouksessa lukuvuoden 2016–2017 seitsemännen luokka-asteen yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät. Lisäksi lautakunta päätti erityisluokkien ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmistä. Ryhmien muodostamisessa on pyritty siihen, että ne olisivat opetuksen kannalta sopivan kokoisia ja taloudellisesti muodostettuja. Oppilassijoittelussa koulupaikkatoiveet toteutuivat 90-prosenttisesti. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 89 %. 


Muutokset esiopetusyksiköihin lukuvuodelle 2016–2017

Lautakunta päätti esiopetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisista muutoksista esiopetusyksiköihin. Kolmeen yksikköön perustetaan esiopetusryhmä vaikka niihin oli vähemmän kuin kymmenen hakijaa. Kuuden päiväkodin esiopetusryhmä ja kahden koulun starttiopetuksen esiopetusryhmä jätetään perustamatta. Huoltajiin on oltu yhteydessä ja heille on annettu mahdollisuus esittää uusi ensisijainen toive esiopetuspaikasta.  

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksettavat avustukset muuttuvat 1.8.2016 alkaen

Lautakunta päätti muuttaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustusten myöntämisen periaatteita siten, että iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksettavien avustusten euromäärät ovat seuraavat:

- ryhmäkohtainen avustus (15 lapsen ryhmä) 9 138 €/lukuvuosi

- erityisen tuen oppilaasta maksettava lisäavustus 70 €/kk

- tyhjästä paikasta maksettava avustus: 70 €/kk, niiltä kuukausilta kun paikka on tyhjä.

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2016 alkaen. Avustussummissa on huomioitu se, että palveluntuottaja perii asiakkailta kulloinkin voimassa olevan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisen asiakasmaksun. Espoon kaupunginhallitus on päättänyt korottaa iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja niin, että 1.8.2016 alkaen asiakasmaksu kokoaikaisesta iltapäivätoiminnasta on 140 euroa kuukaudessa ja osa-aikaisesta iltapäivätoiminnasta 80 euroa kuukaudessa. Asiakasmaksujen korotuksen vaikutuksia asiakkaiden toiminta-aikavalintoihin ja asiakasmaksuhuojennuksia koskevien hakemusten määrään seurataan ja yhteenveto tuodaan tiedoksi lautakunnalle loppuvuodesta 2016.

Yksityisille varhaiskasvatuspalvelujen tuottajille maksettava starttiraha-avustus

Lautakunta hyväksyi suomenkielisen varhaiskasvatuksen starttiraha-avustusperiaatteet. Yksityisille varhaiskasvatuspalvelujen tuottajille maksettavalla starttirahalla tuetaan uusien varhaiskasvatuspaikkojen syntymistä Espooseen. Starttirahaa voidaan myöntää palveluntuottajalle, joka järjestää sekä kokoaikaista enintään 10 tuntia päivässä kestävää varhaiskasvatusta että varhaiskasvatuslain mukaista 20 tuntia viikossa kestävää varhaiskasvatusta.

Hyväksytyillä muutoksilla ei ole suoria kustannusvaikutuksia starttiraha-avustukseen. Välillisesti ne vaikuttavat suomenkielisen varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksiin siten, että uusilla ehdoilla voidaan paremmin varmistaa yksityisen varhaiskasvatuksen tehokasta toimintaa ja varhaiskasvatuspaikkojen tavoitteen mukaista määrän kehitystä. Päätös tulee voimaan 1.4.2016 alkaen. 

Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutos

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksen. Lautakunnan edellisen lausunnon jälkeen hankesuunnitelma on muuttunut siten, että päiväkoti jää pois yhteishankkeesta. Myös koulun nykyisten tilojen säilyttäminen on päätetty hylätä. Lautakunta totesi, että Karhusuon koulun ja kirjaston uudisrakennuksen hankesuunnitelmaluonnos vastaa pääosin sivistystoimen tavoitteita yhtenäisen peruskoulun toteuttamiselle.  

Päiväkodin irrottaminen hankkeesta on vastoin sivistystoimen tavoitteita tilankäytön tehostamiseen. Ratkaisu tuo kuitenkin koululle ja kirjastolle paremmat mahdollisuudet toteuttaa hyvät olosuhteet sekä sisätiloissa että ulkoalueilla tontin erityispiireistä huolimatta. Alueen väestön ja lasten määrän kasvu sekä esiopetusryhmien jatkuvuuden turvaaminen edellyttävät varhaiskasvatustilojen järjestämistä alueelle. Tilapalvelujen tulee viipymättä osoittaa koulun lähialueelta ratkaisu, jolla toteutetaan tästä hankesuunnitelmasta pois jäävät varhaiskasvatuspaikat.

Hankesuunnitelmaan hyväksyttiin muutoksia ja tarkennuksia, joiden tarkoituksena on korostaa niitä tilaratkaisuja, joita yhtenäisen peruskoulun toimintakulttuuri ja uuden opetussuunnitelman mukainen opetus vaativat.  Tilojen yhteiskäyttö, muunneltavuus ja mahdollisuus liittää tiloja joustavasti toiminta-alueiksi tehostavat tilojen käyttöä ja  lisäävät  tilojen joustavuutta eri tilanteissa, esimerkiksi ikäryhmien koon vaihdellessa. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan koulun ja kirjaston tilat suunnitellaan myös monipuolista kuntalaiskäyttöä varten, mukaan lukien nuorisopalvelut.

Papinniityn koulun tiloista luovutaan kesällä 2017

Papinniityn koulun tiloihin liittyen on tehty kuntalaisaloite. Lautakunta päätti, että suomenkielinen opetus luopuu Papinniityn tilojen käytöstä Päivänkehrän koulun peruskorjauksen valmistuttua kesällä 2017. Tilakeskus on tehnyt korjaus- ja huoltotoimenpiteitä parantaakseen Papinniityn koulutilojen tilannetta. Tehtyjen toimenpiteiden avulla on suunniteltu, että tiloja voitaisiin käyttää kesään 2017 asti. Tämän jälkeen tilojen opetuskäytöstä voidaan luopua, kun Päivänkehrän koulun peruskorjaus valmistuu.

Lautakunta hyväksyi myös suomenkielisen opetuksen ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomukset vuodelta 2015.

Muut asiat lautakunta hyväksyi esitysten mukaan tai pienin muutoksin. 

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi
20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »