Nuorten kanssa toimivien yhteistyö vahvistuu Espoossa

01.06.2014

Espoo tiedottaa 28.5.2014

Pääkaupunkiseudun liputustoimintamallin pilotti vauhtiin Espoossa.

Espoossa kokeillaan Tajua mut! - liputustoimintamallia, jolla pyritään vahvistamaan varhaisen tuen tarjoamista lapsille ja nuorille sekä tiivistämään ammattilaisten välistä yhteistyötä. Toimintamalli kannustaa ammattilaisia ottamaan huolen varhain puheeksi. Se myös yhdistää käytössä olevia auttamiskeinoja. Kun tieto lapsen tai nuoren tilanteesta tulee yhteiseksi, avaa se mahdollisuuden ammattilaisten yhteistyölle nykyistä nopeammin. Liputustoimintamallin piirissä ovat kaikki 9-28-vuotiaat espoolaiset lapset ja nuoret.

Toimintamallissa hyödynnetään tietojärjestelmää, johon ammattilainen voi syöttää sellaisen lapsen tai nuoren yhteystiedot, jonka hän havaitsee olevan mahdollisesti tuen tarpeessa. Ennen yhteystietojen syöttämistä ammattilainen keskustelee lapsen tai nuoren kanssa ja kysyy tältä luvan yhteystietojen kirjaamiseen. Tarvittaessa lupa pyydetään myös huoltajalta. Kaksi merkintää samasta nuoresta johtaa ammattilaiset keskustelemaan ja sopimaan yhdessä perheen kanssa sopivista tavoista ratkoa nuoren tilannetta.

Tilanteissa, joissa lasta tai nuorta voitaisiin tukea paremmin eri ammattilaisten välisellä yhteistyöllä, liputuksella voi olla ratkaiseva merkitys.  Liputus voi esimerkiksi tuoda lapsen tai nuoren tietoon palvelut, joiden olemassa olosta hän ei ole tietoinen tai joiden piiriin hän ei ole aiemmin kuulunut.

Mikkelissä kokeilu on ollut käynnissä tammikuun 2014 lopusta lähtien ja kokemukset ovat olleet hyviä.
"Espoo toimii kokeilullaan pääkaupunkiseudun pilottina", toteaa Espoon sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko. Hän kertoo Espoon ottavan toimintamallin käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä koulutetaan nuorisopalveluiden työntekijöitä, koulujen psykologeja ja kuraattoreita sekä poliiseja toukokuusta 2014 alkaen. Pääpaino koulutuksissa osuu ensi syksylle, jolloin järjestetään ammattilaisille myös erillinen kick off -tilaisuus.

Toimintamalli ei korvaa olemassa olevia auttamiskeinoja, vaan tulee niiden rinnalle erityisesti tukemaan ammattilaisten yhteistyön vahvistumista.  "Tajua mut! -toimintamallin kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. On tärkeää, että yhteistyökumppanit sitoutuvat toimintamallin käyttöön, jotta projektin aikana saadaan tietoa mallin soveltuvuudesta espoolaisten ammattilaisten työvälineeksi. Jos lapsi tai nuori tarvitsee välittömästi tukea, ammattilainen on velvollinen tarjoamaan tukea viiveettä," sanoo projektipäällikkö Riikka Puusniekka.

"Tarve tiivistää ammattilaisten yhteistyötä on tullut viime aikoina esille monessa yhteydessä tutkittaessa ja arvioitaessa lasten ja nuorten pahoinvoinnin syitä. Tarkoitus on tuoda uusia hyviksi todettuja toimintamalleja muun muassa juuri nyt valmisteilla olevaan nuorisolain uudistamiseen. Espoon ja Mikkelin kokeiluilla vahvistetaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jotta lapsen tai nuoren tilanne pysyy koko ajan etusijalla", toteaa johtava asiantuntija Kimmo Haahkola Sitrasta.

Espoon liputusjärjestelmäpilottia rahoittavat Espoon kaupungin lisäksi Sitra sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vastaava toimintamalli on ollut Hollannissa valtakunnallisesti käytössä vuodesta 2010. Mielenkiintoista Hollannissa on, että suurin osa liputuksista kertyy yli kuntarajojen, mikä johtuu nuorten ja perheiden asioimisen ja vapaa-ajanvieton hajaantumisesta eri kuntiin. Tavoitteena on kehittää mallista valtakunnallinen. Näin toimintamalli mahdollistaisi Suomessakin ammattilaisten yhteistyön yli kuntarajojen.

Tajua mut! -hankkeet ovat osa Sitran Nuoren tilannekuva -kokonaisuutta, jonka yhteistyöhankkeissa pyritään parantamaan muun muassa julkisen palvelujärjestelmän toimijoiden oikea-aikaista ja ripeää yhteistyötä sekä nuorten ehdoilla tuotettuja palveluita, joihin nuorilla on helppo pääsy. Hankkeen nimi on peräisin mikkeliläisnuorilta ja kuvaa nuorten halua tulla huomatuiksi ja ymmärretyiksi.

Lisätietoja

Toimintamallin kotisivu:
www.espoo.fi/tajuamut<http://www.espoo.fi/tajuamut>

Sampo Suihko, sivistystoimenjohtaja, Espoon kaupunki
sampo.suihko@espoo.fisampo.suihko@espoo.fi>, 050 551 8119

Juha Metso, perusturvajohtaja, Espoon kaupunki
juha.metso@espoo.fijuha.metso@espoo.fi>, 050 532 7321

Riikka Puusniekka, Tajua mut! -projektin projektipäällikkö
riikka.puusniekka@espoo.fi<mailto:riikka.puusniekka@espoo.fi>, 043 825 6043

Nuorisolain uudistaminen:
http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2014/04/nuorisolaki.html

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »