Tiedote Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 20.1.2016

21.01.2016

HUOM! Ilmoitan aluksi, että kannatin molempia äänestyksen voittaneita ehdotuksia. Lapsen etu, tasavertaisuus sekä maltilliset korotukset maksuihin, kompromissi.

Kokouksessaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti mm. seuraavaa:

3 Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen

Eduskunta hyväksyi 15.12.2015 lain, jolla varhaiskasvatuslakia muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tunnin laajuinen viikoittainen varhaiskasvatus. Laki tulee voimaan 1.8.2016. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan kuitenkin säilyy päiväkodissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa, jos lapsen varhaiskasvatusaika muutetun lain voimaan tullessa muuttuu.

Espoossa varhaiskasvatuslain muutokset koskisivat noin 5 000 varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Näistä 1 750 lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus muuttuisi 20 tuntia viikossa järjestettäväksi varhaiskasvatukseksi. Osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevien 160 lapsen varhaiskasvatusaika lyhenisi viidellä tunnilla viikossa. Esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen rajaus osa-aikaiseksi koskisi noin 2 600 lasta. 250 lapsen oikeus esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen päättyisi vanhempien kotona olon vuoksi.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa muutokset koskisivat arviolta noin 200 lasta.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Espoo ei ota käyttöön uuden varhaiskasvatuslain mahdollistamia rajoituksia lasten subjektiiviseen varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeuteen eikä koskien esiopetusta. Lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen turvataan riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta. Päätöksen aiheuttamat vaikutukset talousarvioon valmistellaan päätettäväksi seurantaraportin yhteydessä.

Lakimuutoksen edellyttämät muut toimenpiteet viedään ao. toimielinten päätettäväksi maaliskuun aikana.

4 Kokouksessa kuultavat selostukset

Lautakunta toivoo, että Tilakeskus vertailee, onko Niipperin koulun korvaavan uudisrakennuksen tekeminen riskit huomioiden kokonaistaloudellisesti järkevämpää kuin koulun korjaaminen.

5 Esitys kaupunginhallitukselle iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tarkistamisesta 1.8.2016 alkaen

Eduskunta hyväksyi 15.12.2015 lain perusopetuslain muuttamisesta (HE 78/2015). Laki mahdollistaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korottamisen korkeintaan kaksinkertaiseksi nykytasoon verrattuna. Laki tulee voimaan niin, että se mahdollistaa asiakasmaksujen korottamisen 1.8.2016 alkaen.

Espoossa osa-aikaista iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti 570 tuntia lukuvuodessa ja siitä peritään nyt voimassa olevan lain mukainen enimmäismaksu 60 euroa kuukaudessa. Espoossa osa-aikainen iltapäivätoiminta on päivittäin klo 12–15.

Kokoaikaisessa iltapäivätoiminnassa Espoon toiminta-aika ylittää perusopetuslain mukaisen toiminta-ajan (760 tuntia lukuvuodessa) päivittäin yhdellä tunnilla. Kokoaikaista iltapäivätoimintaa on päivittäin klo 12–17. Kokoaikaisesta iltapäivätoiminnasta peritään 120 euroa kuukaudessa asiakasmaksua.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi -selvityksen mukaan maksujen korottaminen vähentää osallistumista iltapäivätoimintaan sitä enemmän mitä enemmän maksuja korotetaan. Näin siitäkin huolimatta, että asiakasmaksuista on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada vapautus- tai huojennus.

Selvityksen mukaan palvelujen järjestämisen näkökulmasta maksujen korottaminen saattaa lisätä palveluntarvetta koulujen muussa kerhotoiminnassa, asukaspuistoissa, kirjastoissa ja nuorisotoimessa. Myös maksuvapautus- ja huojennusanomusten määrä kasvaa sitä enemmän mitä enemmän maksuja korotetaan, mikä lisää hallinnollista työtä.

Henkilöstön näkökulmasta asiakasmaksujen korottaminen vähentää iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten osuutta ikäluokasta. Toisaalta ikäluokkien koko kasvaa, joten henkilöstömäärän eli iltapäivätoiminnan ohjaajien tarve pysynee melko stabiilina.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja korotetaan. 1.8.2016 alkaen asiakasmaksu kokoaikaisesta iltapäivätoiminnasta on 130 euroa/kk ja osa-aikaisesta 80 euroa/kk.

Lautakunta edellyttää, että kun kaupunginhallitus on päättänyt asiakasmaksut, tuodaan lautakunnalle päätettäväksi iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksettavien avustusten määrät 1.8.2016 alkaen.

Lisätietoja:


Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi
Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi


Kaisa Pitkänen

tiedottaja

Espoon kaupunki, sivistystoimi, suomenkielinen varhaiskasvatus

PL 302, 02070 Espoon Kaupunki

Puh. 046 877 1942
20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »