Espoon kouluissa. edistetään kielitietoista opetusta ja katsomusten välistä dialogia

15.12.2014

Espoo tiedottaa 10.12.2014

 

Espoon kouluissa. edistetään kielitietoista opetusta ja katsomusten välistä dialogia

Espoossa opettajat ovat kuluvan vuoden ajan suunnitelleet ja toteuttaneet omissa kouluissaan opetusta, joka kehittää ja tukee oppilaiden monikielisyyttä, kielitietoisuutta ja eri katsomusten rakentavaa vuoropuhelua ja suvaitsevaisuutta. Kehittämistyö liittyy Agora - Monikielisyys ja eri katsomukset näkyviksi kouluissa -hankkeeseen, jossa on mukana 110 opettajaa 28 eri koulusta.

Vastataan kasvavaan monikielisyyteen ja katsomusten välisen dialogin tarpeisiin Kolmiosaisella hankkeella pyritään vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja koulumaailman haasteisiin. Vieraskielisten peruskoululaisten määrän odotetaan kaksinkertaistuvan pääkaupunkiseudulla vuoteen 2030 mennessä. Espoossa vieraskielisten eli ei suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden määrä kasvaa yli prosenttiyksiköllä vuosittain. Opettajat tarvitsevat lisää osaamista kieli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta kaikkien oppilaiden opiskelun tukemiseksi. Vaikka uskonnollinen moninaisuus kouluissa on lisääntynyt, koulukulttuuri on melko yksiuskontoinen ja katsomuksiin liittyvät kysymykset ovat usein haastavia.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 antavat kouluille mahdollisuuden kielitietoisen ja monikielisen opetuksen sekä katsomusten välisen vuoropuhelun kehittämiseen.
Kaksikielisellä samanaikaisopetuksella kielet tutuiksi Alakouluissa luokanopettajan ja maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajan työparit ovat suunnitelleet ja opettaneet samanaikaisesti suomeksi ja muilla oppilaiden äidinkielillä eri oppiaineita, esim. matematiikkaa ja ympäristöoppia. Opettajien mukaan monikielinen samanaikaisopetus on tukenut kaikkia luokan oppilaita. Suomenkieliset oppilaat ovat saaneet innostavia kokemuksia toisen kielen läsnäolosta ja yhteistyöstä monikielisen opettajan kanssa. Monikieliset oppilaat ovat kokeneet, että oma luokka ja koulu arvostavat heidän kieliään ja ovat kiinnostuneita niistä. Opetetut käsitteet ovat tulleet tutuksi samanaikaisesti sekä suomeksi että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden omalla äidinkielellä.

Katsomusten välinen dialogi lisää suvaitsevaisuutta Eri katsomusaineiden ja taideaineiden opetuksessa on kehitetty ja kokeiltu kouluun sopivia menetelmiä katsomusten välisen dialogin lisäämiseksi ja parantamiseksi. Katsomusten välisiä kohtaamisia luodaan katsomusaineiden ryhmien välisillä vierailuilla, sähköpostikirjeenvaihdolla oppilaiden kesken ja kutsumalla kouluun nuoria eri katsomuksia edustavia vierailijoita. Esimerkiksi katolilaiset oppilaat ja muslimioppilaat ovat vierailleet toistensa tunneilla keskustelemassa. Kohtaamisia pohjustetaan pohtimalla omaa elämänkatsomusta ja harjoittelemalla vuorovaikutusta käyttämällä apuna esimerkiksi kuvia ja draamaa. 

Kielitietoisessa opetuksessa kaikki oppivat oppiaineiden käsitteet paremmin Hankkeen kielitietoisen opetuksen ja monilukutaidon osiossa on kehitetty kielitietoisen opetuksen oppimateriaaleja historiaan, biologiaan, fysiikkaan, kemiaan ja yhteiskuntaoppiin erityisopettaja Ilona Kuukan johdolla Kirkkojärven ja Kilonpuiston kouluissa. Tänä lukuvuonna yhdeksän yläkoulun tiimit suunnittelevat ja toteuttavat kielitietoista opetusta omissa kouluissaan seuraavissa oppiaineissa: yhteiskuntaoppi, historia, fysiikka, biologia, kemia, terveystieto, maantiede, englanti, kotitalous ja oppilaanohjaus.
Kielitietoisessa opetuksessa erityisopettaja ja aineenopettaja ovat antaneet samanaikaisopetusta eri oppiaineissa. Eri lukuaineiden oppituntien aiheita koskevia käsitteitä on mm. avattu aiempaa tietoisemmin, on harjoiteltu käsitteenmäärittelyä tehokkaasti ja oppilaiden kanssa on tehty oman kielen sanastoja, joiden pohjalta on harjoiteltu tekstin kirjoittamista. Hankkeeseen osallistuvien koulujen seinillä on käsiteluetteloita, joiden avulla oppilaat kertaavat kurssin käsitteitä. Yhdessä koulussa on tehty funktion opiskelun toiminnallinen tehtäväsarja, jossa huomiota kiinnitettiin toimintaa ja ajattelua ohjaaviin kysymyksiin.

Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto  (75%) ja Espoon kaupunki  (25%) osallistuvat hankkeen rahoittamiseen.

Lisätietoja: suunnittelija Sanna Voipio-Huovinen, sanna.voipio-huovinen@espoo.fi, p. 050 325 5729 (koko hanke ja kielitietoinen opetus) katsomusaineiden konsultoiva opettaja Anuleena Kimanen, p. 050 354 7626, anuleena.kimanen@espoo.fi (katsomusdialogin edistäminen) 
Juttuvinkki: Kirstin koulussa opetellaan kieliä Words for the World -ohjelman kautta Kirstin koulussa on käynnistynyt tänä syksynä Words for the World -ohjelma, joka kuuluu Agora-hankkeeseen. Ohjelmassa tutustutaan ja harjoitellaan leikinomaisesti eri kieliä. Syyskuussa oppilaat tutustuivat viron kieleen ja marras-joulukuussa vuorossa on englanti.

Ohjelman tavoitteena on, että monikieliset lapset voivat osoittaa kielitaitoaan ja koulu osoittaa arvostuksensa ja kiinnostuksensa oppilaiden omaa äidinkieltä ja kulttuuria kohtaan. Tavoitteena on myös rohkaista oppilaita käyttämään vierasta kieltä ja tutustumaan eri kulttuureihin ja oppia havainnoimaan kielten eroja ja yhtäläisyyksiä, mikä kasvattaa kielitietoisuutta. Lisäksi oppilaita aktivoidaan osallistumaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

WfW-ohjelma on sovellus lontoolaisen Newbury Park koulun kehittämästä Language of the Month -ohjelmasta (www.newburypark.redbridge.sch.uk), johon Kirstin koulun kaksi opettajaa tutustui opintomatkalla kesällä 2014.  Kirstin koulun ohjelmassa korostuu oppilaskeskeisyys.

Koulussa vietetään englanninkielistä teehetkeä 16.12.2014. Lisätietoja: rehtori Pauliina Pertamo, p. 050 550 1407, pauliina.pertamo@espoo.fi.

 

Ystävällisin terveisin,

Jonna Suometsä

Tiedottaja

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »