Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 25.9.2013

29.09.2013

Espoo tiedottaa 29.9.2013:

Kokouksessaan keskiviikkona 25.9.2013 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli mm. seuraavia asioita:

3 Vuoden 2014 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelma, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Sivistystoimen kehyksen loppusumma vuodelle 2014 on 684,2 miljoonaa euroa. Korotus vuoden 2013 korjattuun talousarvioon verrattuna on toimialatasolla 1,1 prosenttia. Suomenkielisen opetustoimen tuloarviota korotetaan 0,8 miljoonaa euroa suomenkielisen perusopetuksen tasa-arvoon ensi keväänä saatavaa avustusta vastaavasti. Annetussa kehyksessä pysyminen edellyttää pakollisten menojen karsimista 4,8 miljoonalla eurolla.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuoden 2014 kehys on 2,6 miljoonaa euroa tarvetta pienempi. Uudet päiväkodit, Suurpelto, Kepeli ja Lipunkantajanpolun päiväkoti sekä Hiirisuon asukaspuisto ja Laajalahden päiväkodin peruskorjaus valmistuvat vuoden 2014 aikana. Päivähoidon lapsimäärä kasvaa noin 200 lapsella.

Lautakunta esittää vuodelle 2014 lisättäväksi 3 miljoonaa euroa Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön määrärahaan. Samoin lautakunta esittää lisättäväksi 800 000 euroa Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön määrärahaan. Esitetty määrärahojen lisäys tarvitaan erityisesti takaamaan pienet ryhmäkoot opetuksen laadun takaamiseksi. Mikäli näin ei tehdä, menettää Espoon kaupunki n. kolme miljoonaa euroa valtiolta tulevaa Perusopetus paremmaksi -tukea ryhmäkokojen pienentämiseksi.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen esityksessä yksityisen hoidon tuen kuntalisää nostettaisiin yksityisten kokopäiväisten päiväkotipaikkojen ja ryhmäperhepäivähoitopaikkojen kohdalla alle kolmevuotiaiden osalta 97 euroa kuukaudessa eli kuntalisä olisi 600 euroa lapselta kuukaudessa. Yli kolmevuotiaiden päiväkodissa olevien lasten osalta yksityisen hoidon tuen kuntalisä nostettaisiin 20 euroa eli kuntalisä olisi 420 euroa lapselta kuukaudessa. Lautakunta esitti, että yksityisen hoidon tuen kuntalisää perhepäivähoidon kokopäivähoidossa korotetaan vastaavasti nykyisestä 296 eurosta 353 euroon lapselta kuukaudessa, joka on prosentuaalisesti samansuuruinen korotus. Näin pyritään saamaan aikaan säästöjä vähentämällä kaupungin omaan palvelutuotantoon liittyvää kysyntää.

4 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston (Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunnan) investointien toiminta- ja hankesuunnitelmasta vuosille 2014–2018

Lautakunta pitää välttämättömänä, että toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 2014–2018 valmistuu 16 koulujen ja 12 päiväkotien peruskorjausta, laajennusta ja uudisrakennusta: Auroran koulu ja päiväkoti, Haukilahden päiväkoti, koulu ja lukio, Heimolan päiväkoti, Karakallion koulu, Karhusuon koulu, Kirstin koulu, Laajalahden koulu, Leppävaaran koulukeskus, Lintuvaaran koulu, Lipunkantajanpolun päiväkoti, Mainingin koulu, Meri-Matti, Metsolan päiväkoti, Nepperinportin päiväkoti, Nuumäen päiväkoti, Opinmäen kampus, Paapuurin päiväkoti, Painiityn päiväkoti, Perkkaan koulu, Pohjois-Tapiolan päiväkoti, Päivänkehrän koulu, Suviniityn päiväkoti, Tapiolan koulu ja lukio, Tuomarilan koulu, Vermon päiväkoti sekä Viherlaakson koulu ja lukio.

Tila- ja asuntojaosto on esittänyt Karhusuon, Perkkaan ja Kirkkojärven päiväkotihankkeiden myöhentämistä vuodella. Erityisesti Kirkkojärven päiväkotihanke on kiireellinen, koska päiväkoti toimii jo väistötiloissa ja alueella on pulaa päivähoitopaikoista. Matinkylän keskuksen päiväkodin ja asukaspuiston uudishanke on paikallisesti merkittävä kahdeksan lapsiryhmän päiväkoti, jota on myöhennetty tila- ja asuntojaoksen esityksessä kolmella vuodella vuoteen 2018. Matinkylässä on Espoon alueista toiseksi vähiten päivähoitopaikkoja suhteessa lasten määrään. Hankkeen tulee valmistua viimeistään 2017. Karamäen ja Jupperin päiväkotien peruskorjausta ja mahdollista laajennusta puolestaan on esitetty aikaistettavaksi vuodella, niin että Karamäen päiväkoti valmistuisi 2016 ja Jupperin päiväkoti 2018.

Lautakunta korosti opetuksen järjestäjän lakisääteistä velvollisuutta taata oppilaille oikeuden turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Kun peruskorjauksia on viivästetty, oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on vaarantunut useassa koulussa. Lautakunta ei voi kantaa vastuutaan oppilaiden turvallisesta oppimisympäristöstä, mikäli peruskorjauksia siirretään myöhemmäksi sivistystoimen esityksestä.

5 Lausunnon antaminen Nuumäen päiväkodin hankesuunnitelmasta

Nuumäen päiväkoti on mitoitettu viidelle päivähoitoryhmälle ja sen rakenteellinen hoitopaikkamäärä on 105. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 12.6.2013 hyväksynyt mitoitusta koskevan tarveselvityksen muutoksen. Tilakeskus on esittänyt päiväkodin toteuttamisen aikaistamista vuosille 2014–15.

Lautakunta toteaa lausunnossaan, että Nuumäen päiväkodin kattoratkaisu on osalla rakennusta lähes tasakatto. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että kattoratkaisun rakentamistapaa päätettäessä olisi huomioitava kestävämpiä jyrkkäkattoisia vaihtoehtoja.

6 Lausunnon antaminen Pohjois-Tapiolan päiväkodin hankesuunnitelmasta

Pohjois-Tapiolan päiväkoti on mitoitettu kahdeksalle päivähoitoryhmälle ja sen rakenteellinen hoitopaikkamäärä on 168. Yksi lapsiryhmien kotialueista suunnitellaan avoimen päiväkodin toimintaan. Tilakeskus esittää peruskorjausta valmistuvaksi vuonna 2016.

Lautakunta toteaa lausunnossaan, että Pohjois-Tapiolan päiväkodin peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen tasakatto on suunniteltu säilytettäväksi. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että kattoratkaisun rakentamistapaa päätettäessä olisi huomioitava kestävämpiä jyrkkäkattoisia vaihtoehtoja.

7 Englanninkielisen perusopetuksen valintamenettelyn tarkentaminen

Englanninkielinen perusopetus on tarkoitettu Espoossa asuville lapsille ja nuorille, joiden äidinkieli on englanti tai joilla on muuten riittävä englannin kielen taito. Hakijoiden kielitaito testataan englannin kielen kokeella. Lisäksi 1. luokalle hakevat lapset osallistuvat kielellisiä valmiuksia kartoittavaan kokeeseen huoltajan valinnan mukaan suomen kielellä tai englannin kielellä. Lautakunta vahvisti uudistetun valintamenettelyn.

8 Lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2014–2015

Lautakunta vahvisti lukioon pääsyn edellytykseksi Espoossa vähintään 7.00 lukuaineiden keskiarvon. Lautakunta kasvatti lukioiden sisäänottoprosenttia 61 prosenttiin ja vahvisti Espoon suomenkielisten lukioiden aloituspaikkojen enimmäismääräksi 1453 lukuvuodelle 2014–2015. Paikat jakautuvat lukioittain seuraavasti: Espoon yhteislyseon lukio 100, joista jalkapallolinjalle 15; Espoonlahden lukio 173; Etelä Tapiolan lukio 160, joista IB-linjalle 35; Haukilahden lukio 108, joista urheilulinjalle 15; Kaitaan lukio 108, joista kuvataidelinjalle 25; Kuninkaantien lukio 176; Leppävaaran lukio 110, joista urheilulinjalle 30; Olarin lukio 120, joista matematiikka-luonnontiedelukioon 36; Pohjois-Tapiolan lukio 130, joista ilmaisutaidon ja mediakasvatuksen linjalle 25; Tapiolan lukio 160, joista musiikkilukioon 30; Viherlaakson lukio 108, joista taidelinjalle 30.

9 Lukuvuoden 2014–2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Lautakunta päätti suomenkielisen perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja suomenkielisen opetustoimen järjestämän esiopetuksen loma-ajoiksi:

Syyslukukausi: ti 12.8. – la 20.12.2014 Syysloma: to 16.10. – pe 17.10.2014 Joululoma: ma 22.12.2014 - ti 6.1.2015 Kevätlukukausi: ke 7.1. – la 30.5.2015 Talviloma: ma 16.2. – pe 20.2.2015

Lautakunta päätti suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen loma-ajoiksi:

Syyslukukausi: ti 12.8. – pe 19.12.2014 Joululoma: ma 22.12.2014 – ti 6.1.2015 Kevätlukukausi: ke 7.1. – pe 29.5.2015 Talviloma: ma 16.2. – pe 20.2.2015

14 Viherlaakson koulun ja lukion opetuksen järjestäminen 3.10.2013 alkaen

Lautakunta hyväksyi esitetyn muilta osin, mutta vaatii, että kaikille Viherlaakson koulun oppilaille ja henkilökunnalle taataan terveelliset ja turvalliset tilat. Koulun kahdeksannen vuosiluokan oppilaille on myös etsittävä vaihtoehtoiset tilat, jos edellinen vaatimus ei täyty. Yhtenä tilavaihtoehtona voisi toimia Työväen Akatemia Kauniaisissa. Koulumatkojen suhteen kahdeksatta luokkaa koskisivat samat ehdot kuin seitsemättä luokkaa. Lautakunta vaatii lisäksi, että lukion opiskelijoille turvataan mahdollisimman eheä väistöaika ja varmistetaan, että opiskelijoita kuullaan heitä koskevissa asioissa järjestelyyn liittyen.

Viherlaakson koulun ja lukion opetus esitettiin järjestettäväksi 3.10.2013 alkaen seuraavasti:

1)     Viherlaakson koulun 7. luokkien opetus järjestetään ajalla 3.10.–31.12.2013 Ruusutorpan ja Leppävaaran koulujen tiloissa. Ne oppilaat, joilla koulumatka Ruusutorpan koululle on yli 3 km, saavat koulumatkoja varten matkakortin. Ruusutorpan koululla käytetään myös nuorisotoimen ja työväenopiston tiloja.

2)     Viherlaakson koulun 8. luokkien opetus järjestetään ajalla 3.10.–31.12.2013 pääosin Viherlaakson koulun ja lukion auditoriorakennuksessa sekä Viherkallion koulun tiloissa hyödyntäen tarvittaessa myös Rastaalan koulun ja Karatalon tiloja. Erikoisluokkatiloja vaativassa opetuksessa käydään tarvittaessa muilla kouluilla.

3)     Viherlaakson koulun 9. luokkien opetus järjestetään ajalla 3.10.–31.12.2013 pääosin Rehtorintien koulukiinteistössä Espoonlahdessa. Oppilaille järjestetään tilausbussi Viherlaaksosta Rehtorintielle. Ne oppilaat, joilla koulumatkaksi tulee yli 3 km voivat tilauskuljetuksen vaihtoehtona saada matkakortin koulumatkoja varten.

4)     Viherlaakson koulun opetuksen järjestäminen 1.1.2014 alkaen tuodaan lautakunnalle päätettäväksi marraskuun kokoukseen.

5)     Viherlaakson lukion opetus järjestetään 2. jaksossa eli ajalla 3.10.–27.11.2013 niin, että 2., 3. ja 4. vuosikurssin opiskelijat toimivat Tapiolan lukion yhteydessä toimivissa Kutojantien tiloissa ja Etelä-Tapiolan lukion tiloissa. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat 2. jakson muissa Espoon lukioissa ja Kauniaisten lukiossa. Opiskelijan toive 2. jakson sijoituslukiosta otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

6)     Kolmannen jakson alusta eli 28.11.2013 alkaen Viherlaakson lukio toimii väistötiloissa Kutojantiellä siihen saakka että Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjaus valmistuu.

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 09 8165 2000, 050 511 3398

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794

Esityslista löytyy osoitteesta:

http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Lautakunnan jäsenet: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Opetus_ja_varhaiskasvatuslautakunta/Jasenet

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »