Tiedote opetus- ja varhaislautakunnan kokouksesta 22.3.2017

25.03.2017

TIEDOTE ESPOON OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 22.3.2017

4 Laajalahden koulu -hankkeen tarveselvitys

Lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen. Hanke sisältää 3-sarjaisen alakoulun ja tilat kahdelle varhaiskasvatuksen esiopetusryhmälle. Hankkeessa sivistystoimen palvelut muodostavat espoolaisen, avoimen ja yhteisen kohtauspaikan eri-ikäisille kuntalaisille. Hankkeen sijaintipaikka on liikenteellisesti hyvä ja turvallinen. Hanke toteutetaan Laajalahden koulun nykyiselle paikalle.

Esiopetustilat sijoittuvat rakennuksessa siten, että sisäänkäynniltä on suora kulkuyhteys lasten leikkipihalle.

Koulun ja esiopetuksen saattoliikenne ja koulun huoltopiha suunnitellaan toisistaan erillisiksi.
5 Tuomarilan koulu -hankkeen tarveselvitys

Lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen. Lautakunta toivoo, että  tutkitaan mahdollisuutta, että koulu toteutetaan yhtenäisenä ratkaisuna ja jatkovalmistelussa otetaan huomioon naapurissa sijaitsevien taloyhtiöiden lausunnot.

6 Leppävaaran koulun pienryhmien ja Veräjäpellon koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että 1.8.2017 alkaen Monikon (Leppävaaran koulukeskus) valmistumiseen saakka: 

1.    Veräjäpellon koulun vuosiluokkien 1-6 yleisopetus järjestetään koulun käytössä tällä hetkellä olevissa siirtokoulutiloissa Veräjäpellon koulun läheisyydessä. 2.    Veräjäpellon koulun erityisluokkien ylimpien vuosiluokkien opetus järjestetään pääosin Kuitinmäen koulun kentällä sijaitsevissa siirtokoulutiloissa. Ne oppilaat, joiden koulumatka Kuitinmäkeen on vähintään 3 km, saavat koulumatkoja varten matkakortin, ellei heille ole myönnetty muuta koulumatkaetuutta. 3.    Leppävaaran koulun pienryhmien osalta ryhmien sijoittuminen päätetään vuosittain vuosiluokkien 7-9 oppilaaksioton yhteydessä.

7 Tähtiniityn ja Kuitinmäen koulujen yhdistäminen 1.8.2017 alkaen

Perusopetusta koskeva opetuslainsäädäntö ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet perustuvat ajatukseen yhtenäisestä perusopetuksesta. Hallinnollisesti yhtenäinen 1-9 luokkien peruskoulu tukee yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista. Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan päättämien suomenkielisen opetuksen palveluverkon kehittämisen periaatteiden mukaisesti lähekkäin sijaitsevia kouluja liitetään yhtenäisen perusopetuksen kouluiksi, kun se on tarkoituksenmukaista. Kouluilla on tällöin yhteiset tilat, hallinto ja opiskeluhuolto sekä yhteiset opettajat.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Tähtiniityn koulusta ja Kuitinmäen koulusta muodostetaan 1.8.2017 alkaen yhtenäinen peruskoulu. Lautakunta päätti myös, että muodostettavassa yhtenäisessä Kuitinmäen koulussa on yksi johtokunta. Lautakunta kehottaa valmistelemaan uuden koulun nimeä. Virkamiehet kuuntelevat molempia osapuolia ja tuovat esityksen lautakunnalle.

8 Huoltajien vetoomus Tähtiniityn koulun kaksikielisessä opetuksessa 6. Luokalla opiskelevien oppilaiden sijoittamiseksi Kuitinmäen koulun kaksikieliseen opetukseen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli vetoomuksen kuntalain 28 §:n tarkoittamana kunnan toimintaa koskevana aloitteena ja päätti, että se ei anna aihetta muuttaa kaksikielisen opetuksen oppilasvalintaperusteita. Lautakunta jätti tutkimatta vaatimuksen oppilaiden valitsemisesta Kuitinmäen kaksikieliseen opetukseen, koska lautakunnalla ei ole toimivaltaa päättää yksittäisen oppilaan koulupaikasta.

9 Lukuvuoden  2017-2018 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää vuosittaisesta luokkasijoittelusta. Tässä ensimmäisessä osassa tulee päätettäväksi vuosiluokkien 7-9 oppilaaksioton asiat lukuvuodelle 2017–2018.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lukuvuoden 2017-2018 seitsemännen luokka-asteen yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät. Lisäksi lautakunta päätti perustettavat erityisluokat ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmät. Lautakunta myös merkitsi tiedoksi englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen, ruotsin kielikylpyopetukseen ja painotettuun opetukseen valittujen oppilaiden määrät.

Kokousasia kokonaisuudessaan

10 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen

Espoo-tarina on ollut kuluneen valtuustokauden kaupunkitasoinen strategia. Sen valmistelu toteutettiin hyvässä yhteistyössä asukkaiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Espoo-tarina päivitetään uuden valtuustokauden alussa niin, että uusi valtuusto päättää päivitetystä Espoo-tarinasta 11.9.2017. Espoo-tarinan päivitykseen osallistetaan laajasti asukkaita, henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja yrittäjiä.

Valtuusto kävi arvioivan keskustelun Espoo-tarinan toteutumisen tilannekuvasta 15.2.2017. Espoo-tarina on pitkälti toteutunut muuten, paitsi työllisyyden osalta, mikä on heikentynyt valtuustokauden aikana. Tähän on vaikuttanut erityisesti pitkäkestoinen vaikea taloudellinen toimintaympäristö.

Osana luottamushenkilöiden osallistamista sivistystoimen lautakunnilta on pyydetty evästyksiä Espoo-tarinan päivitykseen. Lisäksi on toivottu lautakunnan käyvän keskustelun, jonka tuloksena lautakunta voi nostaa esiin muutaman keskeisen kaupunkitasoisen asian, jotka olisi hyvä huomioida Espoo-tarinaa päivitettäessä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää Espoo-tarinan päivityksessä huomioon otettavaksi, että
1. Espoossa voi oppia kaiken ikäisenä. Oppimispolku asteelta toiselle on eheä. Varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja taiteen perusopetuksessa luodaan oppimiselle myönteinen ja turvallinen toimintakulttuuri yhdessä perheiden ja lähiyhteisön kanssa. Toiminnan maailmanluokkaa olevasta laadusta pidetään kiinni. Oppimisessa luodaan edellytykset pärjätä kansainvälisessä maailmassa.
2. Varmistetaan, että sote-ratkaisu otetaan proaktiivisesti huomioon palvelu-, tulosyksikkö-, toimiala- ja kaupunkitasoisissa ratkaisuissa, erityisesti oppilashuollossa jo hyvin toimivasta integraatiosta pidetään huolta. Lapsista ja nuorista pidetään huolta.
3. Luodaan terveelliset, turvalliset, toimivat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut oikea-aikaisesti. Tilaratkaisuilla tuetaan modernia oppimiskäsitystä.

Sivistystoimen resurssit turvataan tilanteessa, jossa väestö kasvaa voimakkaasti ja väestörakenne muuttuu.

16 Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2017-2018

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt (16.11. 2016  § 201) lukuvuonna 2017 – 2018 esiopetusta järjestävät päiväkodit ja koulut. Esiopetuksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että lautakunnan päättämiin esiopetusyksiköihin tehdään muutoksia palvelutarpeen edellyttämällä tavalla.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti muuttaa aiemmin tehtyä päätöstä esiopetuksen järjestämispaikoista siten, että Villa Kapteenin ja Viidakkorummun päiväkoteihin, Maria Montessori leikkikouluun, Garden City Playschool Mäntyviitaan, Länsiväylän kielikylpypäiväkotien Tapiolan ja Olarin yksiköihin, Ullanmäen päiväkotiin, Päiväkoti Tilliin ja Päiväkoti Vekaralahteen ei perusteta esiopetusryhmiä. Sen sijaan esiopetusryhmät perustetaan joulukuussa valmistuvaan Paapuurin päiväkotiin ja Montessori lastentaloon.

Lisäksi lautakunta päätti, että perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään esiopetusikäisille seuraavilla kouluilla: Eestinkallio, Iivisniemi, Saunalahti, Soukka, Hösmärinpuisto, Kirkkojärvi, Kirsti, Mankkaanpuro, Kilonpuisto, Rastaala, Lintulaakso, Perkkaanpuisto, Ruusutorppa ja Tiistilä ja seuraavissa päiväkodeissa: Matinkylä, Tiistilänraitti, Opinmäki, Laajalahti, Taavinkylä, Suvela, Hösmäri, Kiltakallio, Lansantie, Kilonpuiston lastentalo, Merenkulkija, Kippari ja Maininki.

Lautakunta päätti myös, että Jupperin koulun esiopetus siirtyy opetustoimelta varhaiskasvatuksen järjestämäksi kaupunginhallituksen päätöksen (15.12.2009 § 13) mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi

Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »