Tiedote Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 21.10.2015

22.10.2015

Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Haukilahden lukio osallistuu uudenlaisen Koulu palveluna -oppimisympäristöratkaisun kokeiluun lukuvuosina 2016-17 ja 2017-18. Kokeilussa lukion opetus järjestetään väistötiloissa Aalto-yliopiston kampuksella syyslukukauden 2016 alusta alkaen siihen asti, kunnes Haukilahden lukiolle tarkoitetut pysyvät koulutilat valmistuvat.

Kokeilu on yhteinen Aalto-yliopiston kanssa ja toteutetaan Otaniemen kampuksella vapaana tai vajaakäytöllä olevissa tiloissa. Hankkeessa testataan sitä mikä koulun tehtävänä on todella keskeistä ja mitä oppiminen tarvitsee tuekseen. Oppimisympäristön luomisessa käyttäjillä on keskeinen rooli. Tilat ovat muunneltavia ja käyttäjät saavat suunnitella ja muokata niitä lukion uusien opetussuunnitelmien asettamien vaatimusten ja niiden mukaisen pedagogiikan ja muiden tarpeidensa mukaan. Suunnitteluun ja toteutukseen voivat osallistua opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta, huoltajat, tutkijat sekä yritykset ja muut kiinnostuneet tahot.

Lähtökohtana on hakea oppia ja kokemusta väistökoulutilanteen ratkaisemiseen, mutta myös järjestää koulutusta nykyistä kustannustehokkaammin ulkopuolisia resursseja hyödyntämällä. Tavoitteena on optimoida tilantarve vähentämällä kiinteitä tilavarauksia ja aikatauluja sekä maksimoida verkossa tapahtuvaa opiskelua ja muuta toimintaa. Toiminta- konsepti voi myös olla pidempiaikainen ratkaisu Espoon väistöön joutuvien koulujen käyttöön ja onnistunutta ratkaisua voidaan mallintaa ja skaalautuvasti hyödyntää kasvavissa tilatarpeissa muuallakin Espoossa, esimerkiksi länsimetron kehityskäytävällä.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy on tarjonnut Otaniemen pysyvän väistötilan päärakennukseksi vanhaa puutekniikan Puu2-rakennusta, osoitteessa Tekniikantie 3

Lautakunta edellytti, että Haukilahden lukion väistötilajakson aikana kehitetään samalla Espoon kaupungin ja Aalto yliopiston yhteistyönä uusia tapoja lukion ja korkeakoulun väliselle yhteistyölle, päämääränä yhteistyömahdollisuuksien lisääminen muissakin lukioissa.

Kasvatuksen ja opetuksen digitarina

Lautakunta hyväksyi kasvatuksen ja opetuksen digitarinan. Tarina kuvaa digitaalisen oppimisen eheän oppimispolun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Se asettaa tavoitteita digioppimisen pedagogiselle, toimintakulttuuriselle ja teknologiselle kehittämistoiminnalle sekä johtamiselle ja henkilöstön osaamiselle. Lisäksi digitarina linjaa vuosien 2015-2019 aikana toteutettavia kehitystoimia tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuurin sekä digitaalisten oppimispalveluiden ja osaamisen kehittämiseksi. Lautakunta edellytti, että digitarinaan lisätään aikuiskoulutusta käsittelevä osuus viimeistään seuraavan päivityksen yhteydessä.

Lausunto Karhusuon koulun, päiväkodin ja kirjaston hankesuunnitelmasta

Karhusuon koulu ja sen vieressä sijaitseva opettaja-asuntola on rakennettu vuonna 1961 ja koulua on peruskorjattu ja laajennettu vuosina 2002-2003. Koulussa opiskelee kuluvana vuonna 197 oppilasta luokka-asteilla 1-6. Koulun tilat ovat oppilasmäärälle liian ahtaat ja siksi koulun urheilukentälle on hankittu siirtokelpoisia lisätiloja. Osa oppilaista ja henkilökunnasta on ilmoittanut kärsivänsä koulussa sisäilmaongelmista. Koulun vieressä sijaitsevassa rakennuksessa sijaitsee kirjasto.

Kasvavien lapsimäärien vuoksi alueella on tarvetta laajentaa koulurakennusta sekä saada sen yhteyteen yläkoulu ja myös päiväkoti. Laajennus liitetään nykyiseen koulurakennukseen, joka peruskorjataan. Lisäksi alueella tarvitaan kuntalaisten käyttöön edelleen kirjasto sekä ilta- ja viikonloppukäyttöön nuoriso- ja harrastetilat. Hankesuunnitelmassa on otettu huomioon sivistystoimen tavoite tilankäytön tehostamiseksi sijoittamalla useita palveluja samaan rakennushankkeeseen.

Lautakunta edellytti, että Tilakeskus-liikelaitos tekee tarvittavan väistötilasuunnitelman, että hankkeen aikataulussa noudatetaan Tila- ja asuntojaoston päätöksessään 17.8.2015 asettamaa määräaikaa oppilas- ja päivähoitopaikkojen käyttöönottamiseksi ja että suunnitelma tarkennetaan vastaamaan Espoon koulujen ja päiväkotien tilasuunnittelulle asetettuja tavoitteita. Lisäksi koulun ja päiväkodin jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennus- ja peruskorjauskustannusten alentamiseen.

Meri-Matin tarveselvityksen muutos, Olarin koulun ja lukion toiminnan järjestäminen Meri-Matin valmistuttua ja lausunto Meri-Matti uudishankkeen hankesuunnitelmasta

Lautakunta palautti asiat ja pyysi uuden esityksen 18.11.2015 kokoukseen. Valmistelussa tulee mm. valmistella malli, jossa voisi turvata matemaattisluonnontieteellisen osaamiskeskittymän säilyminsn, selvitetään kouluverkon vaikutukset segregaatioon , selvitetään kolmisarjaisuuden toteuttaminen, yläkoulun valinnaisuuden mahdollistaminen normaaliin tapaan sekä tilojen tehokkaampi yhteiskäyttö.

Espoon kristillisen koulun ja päiväkodin uudishankkeen hankesuunnitelma

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon Espoon kristillisen koulun ja päiväkodin uudishankkeen hankesuunnitelmasta. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellytti, että Espoon kristillisen koulun toiminnan keskeytyksetön jatko osana Espoon kouluverkkoa turvataan.

Lautakunta totesi, että hankesuunnitelmassa koululle esitetty tontti ja sijainti on huono. Lautakunta esitti, että Tilakeskus -liikelaitos etsisi koululle paremman tontin ja sijainnin sekä valmistelisi koulun hankesuunnitelman uudelleen. Samalla kustannustasoa tulisi saada merkittävästi pienemmäksi. Uusi hankesuunnitelma tulisi valmistella mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoden kuluessa.

Hankkeen toteuttaminen ei saa viivästyttää Espoon muiden koulujen ja päiväkotien rakentamista. Hanke voidaan toteuttaa vain valtuuston erillisrahoituksella koulu- ja päiväkotirakentamisen talousarviokehyksen ulkopuolelta.

Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja päätti, että se otetaan käyttöön 1.8.2016.

Espoossa esiopetusta kehitetään osana yhtenäistä oppimispolkua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Esiopetusvuoden aikana esiopetus ja lapsen tarvitsema muu varhaiskasvatus rakennetaan kokonaisuudeksi siten, että lapsen päivästä muodostuu yhtenäinen lapsen kasvua ja oppimista tukeva jatkumo. Yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä oppimispolun muiden toimijoiden kanssa.

Huoltajille ja kuntalaisille järjestettiin mahdollisuus osallistua esiopetussuunnitelman laatimiseen suomenkielisen opetuksen sekä ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä järjestetyn sähköisen kyselyn kautta. Lapsia on kuultu muun muassa keväällä 2015 esiopetuksessa olleille ja tuleville esioppilaille järjestetyn kyselyn avulla.

Esiopetusta toteuttavat päiväkodit ja koulut laativat yksikkökohtaiset opetussuunnitelmat opetussuunnitelman perusteiden ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta. Huoltajien ja lasten osallistuminen korostuu erityisesti yksikön omassa esiopetussuunnitelmatyössä.

Muut asiat lautakunta hyväksyi esitysten mukaan tai pienin muutoksin. 

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »