Tiedote Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 18.5.2016

07.06.2016

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut liitteen mukaisesti kuitenkin siten, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta muutetaan 295 euroksi / kk (liitteessä 354 e / kk).

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää lisäksi, että varhaiskasvatuksesta perittävät uudet maksut tulevat voimaan 1.8.2016 alkaen edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hallituksen esityksen (HE 60/2016 vp) mukaisena.

Kuitenkin, jos eduskunta päättää, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on pienempi kuin 295 euroa kuukaudessa, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy varhaiskasvatuksesta perittävän korkeimman maksun eduskunnan päätöksen mukaisena.

Lisäksi lautakunta päätti, että varhaiskasvatusmaksujen maksukorotuksesta toteutetaan sekä sukupuolivaikutusten arviointi että arviointi korotuksen vaikutuksista työllisyyteen. Arvioinnit tulee antaa tiedoksi varhaiskasvatusjaostolle, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle.

Jousenkaaren koulu ensi lukuvuodeksi väistöön Rehtorintielle Espoonlahteen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 18.5.2016, että Jousenkaaren koulun opetus lukuvuonna 2016–2017 järjestetään Rehtorintien kiinteistössä Espoonlahdessa. Jousenkaaren koulun lähialueella asuvien oppilaiden kuljetus järjestetään tilausbussikuljetuksina. Oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä Rehtorintielle, saavat vaihtoehtoisesti matkakortin koulumatkoja varten, mikäli eivät halua osallistua tilauskuljetukseen. Pidemmän aikavälin ratkaisu tuodaan tila- ja asuntojaoston päätettäväksi syyskuun 2016 loppuun mennessä ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle päätettäväksi viimeistään lokakuussa 2016.

Jousenkaaren koulun tiloissa on koettu sisäilmaongelmia. Tilapalvelut-liikelaitos on tehnyt sekä tutkimuksia että korjauksia tiloissa viime vuosien aikana, mutta ongelma ei ole poistunut. Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja on 12.5.2016 päättänyt, että Jousenkaaren koulun tilat suljetaan kevätlukukauden jälkeen ja koululle osoitetaan väistötilat. Perusteluna on, että Jousenkaaren koulun suunnitellut korjaukset ovat niin laajoja, että niitä ei ehditä saada valmiiksi kesän aikana, eikä pieniä osakorjauksia ole myöskään kannattavaa toteuttaa erillisinä.

Jousenkaaren koulu on kahden sarjan 1–6 luokkien koulu, jossa kuluvana lukuvuonna on 314 oppilasta ja 13 opetusryhmää.

Leppävaaran koulun urheiluyläkoulukokeiluun haku

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa urheiluyläkoulukokeiluun Leppävaaran koulussa osana Olympiakomitean koordinoimaa kokeilulupahakemusta. Lautakunta päätti tuntijakoon tehtävät muutokset, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää em. kokeiluluvan. Lautakunta päätti myös, että urheiluyläkoululuokan oppilaaksiottoon sovelletaan valtakunnallisia urheiluyläkoulujen oppilasvalintakriteerejä ja että oppilaaksiotto on yli kuntarajojen. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää em. kokeiluluvan, urheiluyläkouluopetus alkaa Leppävaaran koulussa 1.8.2017 alkaen.

Urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvat koulut ovat osa urheiluakatemiaverkostoa, ja ne sitoutuvat yhteiseen valtakunnalliseen koordinointiin, seurantaan ja arviointiin. Valtakunnalliseen urheiluyläkoulukokeiluun osallistuu yhteensä 12 kaupunkia ja noin 20 koulua.

Urheiluyläkoulutoiminnan tavoitteena on tukea nuoren urheilijan kasvua urheilulliseen ja hyvään elämäntapaan. Koulun työjärjestystä muokataan niin, että se mahdollistaa laadullisesti ja määrällisesti toimivan kokonaisuuden rakentamisen yhteistyössä kodin, urheiluseuran ja lajiliiton kanssa. Urheiluyläkoulutoiminnan pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliset elämäntavat, terve urheilija ja innostuksen vahvistaminen.

Suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Espoon suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman liitteen mukaisesti ja päätti, että se otetaan käyttöön 1.8.2016.

Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja edistää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta.

Ryhmämuotoisen yksityisopetuksen ja joustavan perusopetuksen oppilaspaikat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti perustaa ryhmämuotoisen yksityisopetuksen erityisluokat vuosiluokille 7–9 Espoonlahden kouluun ja Kirkkojärven kouluun. Lisäksi lautakunta päätti perustaa joustavan perusopetuksen luokat vuosiluokille 8–9 Leppävaaran kouluun (2 luokkaa) sekä Saarnilaakson kouluun.

Ryhmämuotoinen yksityisopetus on tarkoitettu sellaisille 7.–9. vuosiluokkien oppilaille, joiden opiskelu on keskeytynyt tai opiskelu ei ole muuten sujunut. Ryhmämuotoisen yksityisopetuksen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevan oppilaan opiskelutaitojen kehittäminen, elämänhallintataitojen tehostaminen, peruskoulun oppimäärän saavuttaminen ja jatko-opintopaikan varmistaminen.

Joustava perusopetus on tarkoitettu sellaisille 8. ja 9. luokan oppilaille, jotka ovat vaarassa jäädä vaille peruskoulun päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa tuetaan yleisopetuksessa syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden tietojen, taitojen ja elämänhallinnan kasvua. Oppilaiden tavoitteena on saada peruskoulun päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus sekä oppia kantamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Joustavan perusopetuksen opetus toteutetaan 8 oppilaan ryhmissä.

Koulutilojen luovuttaminen vanhempainyhdistysten toimintaan

Koulujen liikuntatilojen osalta kouluajan ulkopuolinen kuntalaiskäyttö on vilkasta. Sen sijaan koulujen luokkatilojen osalta kuntalaiskäytön lisääminen on mahdollista.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että sivistystoimen hallinnassa olevia koulutiloja lukuun ottamatta liikuntatiloja voidaan luovuttaa koulujen vanhempainyhdistysten käyttöön seuraavin perustein ja edellytyksin:

-       vanhempainyhdistyksen tulee hakea tiloja ja sitoutua noudattamaan tilankäyttöä koskevia ohjeita,

-       tiloja tulee käyttää vanhempainyhdistyksen toimintaan,

-       tiloja voi käyttää myös vanhempainyhdistyksen varainhankintaan, mutta ei liiketoimintaan,

-       vanhempainyhdistys saa tilat käyttöön maksuitta, mutta sen tulee vastata valvonnan järjestämisestä, mikäli koululle ei muutoin ole järjestetty valvontaa, sekä tilojen siivouksesta,

-       vanhempainyhdistys ei saa luovuttaa tiloja edelleen.

Kouluissa, jossa ei ole iltavalvontaa, tilojen iltakäyttö edellyttää, että vanhempainyhdistys sitoutuu vastaamaan valvonnan järjestämisestä.

Lausunnot Vermon päiväkodin ja Purolan päiväkodin hankesuunnitelmista

Tilakeskus-liikelaitos on pyytänyt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoa Vermon päiväkodin 19.4.2016 päivätystä hankesuunnitelmasta sekä Purolan päiväkodin 28.4.2016 päivätystä hankesuunnitelmasta. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää lausuntonaan, että Vermon päiväkodin arkkitehti- ja rakennesuunnittelu tehtäisiin mahdollisimman modulaariseksi ja standardoiduksi. Tavoitteena on tyyppipäiväkoti niin, että rakentamiskustannuksia saadaan sekä jo tämän kohteen osalta että erityisesti jatkossa oleellisesti edullisemmaksi. Mallia tulee ottaa yksityisten päiväkotien suunnittelu- ja rakentamisperiaatteista. Muilta osin lautakunnalla ei ole huomautettavaa hankesuunnitelmasta.

Lautakunta hyväksyi lausunnon Purolan päiväkodin hankesuunnitelmasta. Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyytää selvittämään, onko tontille mahdollista suunnitella jo olemassa olevan rakennuksen yhteyteen laajennusosaa, jotta suunniteltujen päiväkotiryhmien määrä saadaan vähintään kaksinkertaistettua.

Muut asiat lautakunta hyväksyi esitysten mukaan tai pienin muutoksin. 

 

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi
20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »