Tiedote Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 23.9.2015

26.09.2015

Vuoden 2016 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen talousarviokehys menoihin vuodelle 2016 on 300,6 milj. euroa. Kasvua verrattuna kuluvan vuoden korjattuun talousarvioon on 8,6 milj, euroa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarviokehys vuodelle 2016 on 205 milj. euroa, kasvua on 1,8 milj. euroa kuluvan vuoden korjattuun talousarvioon verrattuna.  Kehykseen sisältyvät palkankorotukset sekä tilakustannusten lisäykset.

Suomenkielisen opetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 800 oppilaalla. Menopaineita aiheuttavat lisäksi mm. oppilashuolto, uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto ja digitalisaatio. Näiden menopaineiden aiheuttamat kustannukset eivät sisälly kehykseen, vaan niiden huomioiminen vaatii sopeuttamista.

Esittelijän esityksen mukaan opetuksen kehysvaje voitaisiin kattaa mm. vähentämällä Espoon lisätunteja, pienentämällä perusopetuksen ja lukion tuntikehystä, järjestämällä iltapäivätoimintaa vain 1. luokan oppilaille ja erityisoppilaille, vähentämällä avustajaresurssia ja poistamalla iltapäivätoiminnan maksuvapaudet.

Varhaiskasvatusikäinen väestö kasvaa ensi vuonna 320 lapsella. Vieraskielisten lasten osuus varhaiskasvatusikäisistä kasvaa. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa päivähoitoa on varauduttu järjestämään noin 70 % varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Varhaiskasvatuksen palvelujen kysyntää on vaikea ennakoida erityisesti alle 3-vuotiaiden osalta

Lapsimäärän kasvun lisäksi menopaineita aiheuttavat uusien päiväkotien käyttöönotto ja kuluvana vuonna toimintansa aloittaneiden päiväkotien kokovuotistaminen sekä suomenkielen opetus ja oppimista edistävän materiaalin hankinta vieraskielisille lapsille. Hallitusohjelmaan on lisäksi kirjattu useita toimenpiteitä, jotka toteutuessaan vaikuttavat merkittävästi varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

Esittelijän esityksen mukaan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tasapainotustoimenpiteinä toteutettaisiin lasten kotihoidontuen kuntalisän, ns. Espoo-lisän, alentaminen ja rajaaminen maksettavaksi vain alle 2-vuotiaille, myönteinen suhtautuminen henkilökunnan palkattomien lomien pitämiseen kesäaikana ja muina varhaiskasvatuksen vähäisemmän käytön aikoina, kustannusvaikuttavien tuotantotapojen käytön jatkaminen palvelujen järjestämisessä (mm. yksityisen päivähoidon määrän lisääminen) sekä toiminnan ja palvelutoiminnan rakenteen muutosten jatkaminen (mm. kerhotoiminnan kasvattaminen).

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti kaksi muutosesitystä. Niiden mukaan :

Lautakunta esittää lisättäväksi suomenkielisen opetustoimen menoihin vuonna 2016 4,8 milj. Perusteluna oppilasmäärän kasvu 800 koululaisella (3,7 milj.), uusien opetussuunnitelmien edellyttämä uusi opetusmateriaali (0,5 milj.) ja oppilashuollon lainmukaisten velvoitteiden täyttäminen.
Lautakunta esittää myös lisättäväksi varhaiskasvatuksen menoihin vuonna 2016 3,6 milj. Perusteluna vuonna 2015 aloittaneiden päiväkotien (1,7 milj.) ja vuonna 2016 aloittavien päiväkotien toimintamenot (1,7 miljoonaa) sekä käyttötarvikkeisiin. Kyseenomaiset kulut ovat pääosin palkkamenoja sivukuluineen.
Lisäksi Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on täyttänyt tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteet 2014-15, jonka aikana tuottavuus on noussut 6 prosenttia.
Lautakunta näin toteaa selostusosan säästöesitykset tarpeettomiksi.
Lautakunnan mukaan mahdollisten säästöpäätösten kohdistaminen tulee tehdä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen ylihintaisiin tiloihin ja tukipalveluihin opetuksen ja varhaiskasvatuksen sijaan.

Toiseksi lautakunta esittää kompensoitavaksi talousarviossa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä aiemmin saadun perusopetuksen opetusryhmän pienentämiseen tarkoitetut varat (822 000€ syksy 2016) sekä erityisavustuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin osoitetut varat (868000€ syksy 2016). Lisäksi lautakunta toivoo, että rahoituksella on jatkuvuus myös kevätlukukaudeksi 2017.

Esittelijä jätti lautakunnan muutosesityksiin vastalauseensa.

Selvitys kahdesta lisätunnista suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoon

Suomenkielisellä opetuksella ei ole taloudellisia edellytyksiä esittää perusopetuksen tuntijakoon kahta Espoo-lisätuntia aiemmin päätettyjen kolmen Espoo-tunnin lisäksi.

Jos lisätunnit jouduttaisiin rahoittamaan budjetin sisältä, jouduttaisiin suurentamaan ryhmäkokoja. Espoo-lisätuntien kustannusvaikutus on noin 300 000 euroa/vuosiviikkotunti. Kaksi Espoo-tuntia maksaisivat näin yhteensä 600 000 euroa.

Opetus- ja varhaiskasvatus lautakunta hyväksyi kuluvan vuoden helmikuussa suomenkielisen opetuksen tuntijaon ja päätti kolmesta Espoo-tunnista. Aiempina vuosina Espoossa on ollut viisi ns. Espoo-tuntia.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä 2016-2020

Vuonna 2016 valmistuu ja otetaan käyttöön peruskorjattu Tapiolan koulu ja lukio, uusi Auroran koulu ja päiväkoti, uusi Nuumäen päiväkoti sekä Hansakallion ja Ymmerstan koulujen tarvitsemat lisätilat. Lisäksi otetaan käyttöön Lintuvaaran alakoulun peruskorjatut ja laajennetut tilat sekä Suvelan asukaspuiston vuokratila.

Lautakunta toteaa lausunnossaan, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden kapasiteetissa tulee varautua asiakasmäärien kasvuun yhteensä lähes 8000 asiakkaalla ajanjakson aikana. Samaan aikaan osa jo olemassa olevasta kapasiteetista on poissa käytöstä peruskorjausten takia. Lautakunnan mukaan investointiesitys ei vastaa palvelujen tarpeeseen alueilla, joilla väestö ja erityisesti lasten ja nuorten määrä kasvaa. Huonokuntoisten rakennusten kiireellisten peruskorjausten myöhentäminen on toiminnallinen ja taloudellinen riski. Toimitilojen valmistumis- ja käyttöönottoajankohtien tulee olla hyväksyttyjen hankesuunnitelmien mukaisia. Investointien myöhästyminen vaikeuttaa sivistystoimen palveluiden tuottamista ja voi johtaa taloudellisesti ja toiminnallisesti epäedullisiin ratkaisuihin, kuten lisätilojen järjestämiseen väliaikaisilla, mahdollisesti kiireellisillä ja kalliiksi tulevilla tilaratkaisuilla ja siihen, että toimipisteitä pidetään käyttökelpoisina tavanomaista mittavammilla vuosikorjaustoimenpiteillä.

Lausunto Viherlaakson ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta

Lautakunta vaatii, että Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen tavoitehinta-arviota lasketaan merkittävästi, vähintään tarvesuunnitelman tasolle.

Lausunto Kirstin koulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta

Lautakunta vaatii, että Kirstin koulun ja päiväkodin perusparannuken tavoitehintatasoa lasketaan merkittävästi.

Valmistelukehotus esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon linjauksista

Lautakunta teki valmistelukehotuksen esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon linjauksista.

Muut asiat lautakunta hyväksyi esitysten mukaan tai pienin muutoksin. 

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »