OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 27.8.2014

29.08.2014

ESPOO TIEDOTTAA 27.8.2014

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 27.8.2014

Kokouksessaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli mm. seuraavaa:

3. Kolmiportaisen tuen toteutumisen arviointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön osalta sekä perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 4.1 muuttaminen Opetus ja varhaiskasvatuslautakunta antoi 26.2.2014 § 30 tehtäväksi arvioida kolmiportaisen tuen toteutumista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Lautakunta palautti esityksen uudelleen valmisteltavaksi 11.6.2014 toimenpiteiden lisäämistä varten. Perusopetuksen osalta arviointi suoritettiin maaliskuun 2014 aikana toteutetulla kyselyllä. Vastaukset saatiin yhteensä 60 koululta. Tuloksista esille voi nostaa, että perusopetuksen osalta tuen tavoitteet, ratkaisut ja toteutuminen ovat toteutuneet vähintään tyydyttävästi ja joiltain osin kiitettävästi. Kehitettävää löytyy kuitenkin mm. nivelvaihetyöskentelystä. Tuloksista näkyy, että koulut poikkeavat toisistaan osaamisessaan ja toiminnallisesti. Tasa-arvoisuuden takaamiseksi perusopetuksen oppilaille tämä on selkeä toimintakulttuurisen johtamisen ja täydennyskoulutuksen haaste koko tulosyksikölle. 8. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta I tilanteesta 31.07.2014 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta I:sen tilanteesta 31.7.2014. Suomenkielisen opetuksen talousarvion ennustetaan toteutuvan määrärahojen puitteissa. Muille kunnille maksettavien asiakasmaksujen, väistökuljetusten ja sisäisten palvelujen ostojen mm. aula- ja turvallisuuspalveluiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion. Sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen sekä muuhun kehittämiseen budjetoitujen määrärahojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion. Seurannan mukaan tulosyksikkö toteuttaa tavoitteen talousarviossa pysymisestä, vaikka sisäisten palvelujen kulut ovat korkeampia kuin on ennakoitu.

9. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, Seuranta I/31.7.2014 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta I:n tilanteesta 31.7.2014. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 13 945 lapselle. Päivähoitopaikkojen kysyntä on jatkanut edelleen kasvuaan. Toukokuussa oli päivähoidossa yhteensä 14 521 lasta. Päivähoitoon on tullut yli 500 lasta enemmän, kuin mihin on varauduttu. Alle 3-vuotiaita on kuitenkin ollut päivähoidossa koko alkuvuoden vähemmän mitä vuonna 2013. Päivähoitopaikkojen määrä vaihtelee kysynnästä ja lasten ikärakenteesta johtuen vuoden aikana. Syksyn päivähoitopaikkojen määrä tarkentuu alkusyksystä.

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 3 milj. eurolla. Vastaavasti ulkoisten palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän noin 2,5 milj. eurolla työvoimanvuokrauskustannuksien osalta. Avustusten ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla. Ylitys katetaan henkilöstömenoista.

55. Selvitys iltapäivätoimintapaikkatilanteesta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi selvityksen syksyn 2014 iltapäivätoiminnan paikkatilanteesta. Kaikki hakuaikana hakeneet ensimmäisen vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaat saivat paikat iltapäivätoiminnasta. Osa toisen vuosiluokan oppilaiden paikoista arvottiin keväällä tasavertaisten hakijoiden kesken. Hakuaikana saapui 3699 hakemusta ja se päättyi 12.5.2014. Hakemuksia on tullut yli 4300. Iltapäivätoiminnan lapsivalinnat on tehty samoin perustein kuin kolme viimeistä vuotta. Poikkeus aikaisempiin vuosiin on ollut se, että hakemuksista neljäsosa on tullut myöhässä. Tästä johtuen myös ensimmäisen luokan oppilaita on jäänyt ilman paikkaa.

Lautakunta päätti
- seuraavasta menettelystä vuoden 2014–2015 toimintaan, jotta koulujen iltapäivätoimintaan saataisiin lisää paikkoja: 1. Palveluntuottajilta kysytään mahdollisuutta ottaa ylipaikoille jo perustettuihin ryhmiin 1-3 uutta oppilasta siten, että ryhmän koko olisi maksimissaan 18 oppilasta 2. Palveluntuottajien ryhmäkohtaista korvausta ei muuteta ylipaikkojen takia 3. Palveluntuottajat saavat ylipaikoille tulevien lasten kuukausimaksut (kuten normaalipaikoille tulevien lasten maksutkin) 4. Ylipaikoille valitaan lapset samoilla kriteereillä kuin kuin varsinaisille paikoillekin a) ensin valitaan hakuajan puitteissa tulleet hakemukset lautakunnan määrittelemien kriteerien perusteella b) toissijaisesti ylipaikoille voidaan valita hakuajan jälkeen tulleet hakemukset lautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti 5. Tällä päätöksellä lukuvuoden 2014–2015 aikana palvelusopimuksen kohtien 4 ja 7 mukainen ryhmän maksimikoko on 18 oppilasta.

-että selvitetään mahdollisuuksia käyttää koulun tiloja vanhempien järjestäessä hoitajan. Lisäksi lautakunta toivoo, että asukaspuistojen lisäresurssitarve selvitetään.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398 Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »