Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessa 23.9.2014

24.09.2014

ESPOO TIEDOTTAA 23.9.2014

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 23.9.2014

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessa 23.9.2014 mm. seuraavia asioita:

16 Vuoden 2015 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Vuonna 2015 suomenkielisessä opetustoimessa perusopetuksen oppilasmäärät kasvavat, alakoululaisten määrä lisääntyy yhteensä noin 300 oppilaalla ja yläkoululaisten määrä noin 148 oppilaalla. Erityisoppilaiden määrä kasvaa noin 135 oppilaalla. Kuljetukset väistötiloihin aiheuttavat menopaineita.  Espoon aikuislukion toiminta siirtyy 1.1.2015 Espoon seudun koulutuskuntayhtymään Omniaan.

Vuonna 2015 suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa uudet Suurpellon ja Painiityn päiväkodit valmistuvat. Päivähoidon lapsimäärä kasvaa noin 200 lapsella.

Sivistystoimen kehyksen loppusumma vuodelle 2015 on 691,1 milj. euroa. Korotus vuoden 2014 muutettuun talousarvioon verrattuna on toimialatasolla 2,2 prosenttia.  Sivistystoimen vuoden 2015 kehyksessä on määrärahat kaupunkitasoiseen palkankorotukseen ja sisäisiin toimitilavuokriin. Sisäiset siivouskustannukset ovat laskeneet noin 0,2 milj. euroa. Palkankorotusvaraus tehdään koko kaupungissa 0,5 prosentin suuruisena vuoden 2014 palkkoihin verrattuna (yhteensä 1,6 milj. euroa). Toimitilavuokrien korotukset ja uudet tilat ovat ennakkotiedon mukaan huomioitu 11,4 milj. eurolla.

Annetussa kehyksessä pysyminen edellyttää mm. opetuksen avustajapalveluiden supistamista, lukion sähköisten yo-kirjoituksiin varattavan kehittämisrahan supistamista ja iltapäivätoiminnan ryhmien lukumäärän supistamista. Varhaiskasvatuksessa kehyksessä pysyminen edellyttää yksityisen päivähoidon määrän lisäämistä sekä toiminnan ja palvelutuotannon kehittämistä mm. sijaisten käytön tehostamalla, palveluneuvonnan ja lasten valintaprosessia kehittämällä ja vanhoista, epätarkoituksenmukaisista tiloista luopumalla, kun kapasiteetti tämän sallii sekä kotihoidon tuen Espoo-lisä uudelleen kohdentamista ja alentamista ja yksityisen hoidon tuen kuntalisien tarkistamista.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta teki vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Toimialalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Lautakunta päätti esittää, että erityisopetus- ja avustajaresurssiin lisätään 1,5 miljoonaa euroa. Lautakunta päätti esittää lisättäväksi varhaiskasvatuksen määrärahaa 1,1 miljoonaa euroa, jotta mm. kotihoidon Espoo-lisän määrää ja ikärajaa ei tarvitsisi pienentää.

Lautakunta päätti, että koulujen iltapäivätoiminnan määrärahasta ei leikata 0,25 miljoonaa euroa. Vastaavan suuruinen säästö saadaan uimaopetuksen Espoon lisätuntien todennäköisestä loppumisesta. Iltapäivähoidon rakenteellista kokonaisratkaisua tulee myös kehittää siten, että se mahdollistaisi harrastustoiminnan lisäämisen koulujen iltapäivään ja samalla tukisi erityisesti ykkös- ja kakkosluokkalaisten mahdollisuutta ohjattuun iltapäivähoitoon. Samoin asukaspuistoja tulee resursoida riittävästi, jotta ne voivat tukea koululaisten iltapäivää.

Lautakunta päätti, että selvitetään suorien leikkausten vaihtoehtona voidaanko valmistavassa opetuksessa olevien määrää lisätä, jotta tuettaisiin maahanmuuttajien kotoutumista erityisluokilla olemisen sijaan. Lisäksi lautakunta päätti selvittää mahdollisuuden Kulosaaren mallin mukaisen uskonnon-/elämänkatsomusopetuksen pilotointiin.

17 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015-2019

Tilakeskus-liikelaitos (TIKE) on antanut 18.8.2014 investointiesityksen vuosille 2015-2019. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi siitä osaltaan lausunnon. Lausunnossa otetaan kantaa talonrakennushankkeiden valmisteluun ja ajoituksiin.

Lautakunta katsoo tarpeelliseksi edetä koulu- ja päiväkotikorjauksissa ja rakentamisessa vähintään aiemmin (2013) esitetyssä aikataulussa. Erityisen huolestuttavina lautakunta pitää Pohjois-Tapiolan päiväkodin, Paapuurin päiväkodin, Haukilahden ja Kaislikon päiväkodin ja avoimen päiväkodin, Matinkylän keskuksen päiväkodin ja Vermon päiväkodin sekä Karhuson koulun, Tuomarilan koulun, Meri-Matin koulun, Haukilahden koulun, Leppävaaran koulukeskuksen, Perkkaan koulun ja Tähtiniityn koulun lykkäämisiä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toivoo, että Jupperin päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen (valmistuminen 2018) yhteydessä tarkastellaan kokonaisuutena Jupperin koulun ja päiväkodin tilatarpeita siten, että koulu muodostaisi mahdollisimman yhtenäisen kokonaisuuden.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toistaa viimevuotisen näkemyksensä siitä, että Tilakeskuksen esittämä aikataulu voi vaarantaa oppilaiden oikeuden turvalliseen oppimisympäristöön. Lautakunta katsoo, että se ei voi vastata turvallisesta oppimisympäristöstä, jos sivistystoimen esittämää aikataulua lykätään Tilakeskuksen esittämällä tavalla.

Tilakeskus on myöhentänyt useiden peruskoulujen kuntoarvioinnin listassa heikoimmassa kunnossa olevien koulujen peruskorjauksen aikataulua. Sivistystoimen esittämässä aikataulussa toteutetaan lähinnä kohteita, joissa on jo todettu sisäilmaongelmia tai kohteita, joissa työt ovat käynnissä tai alkamassa. Peruskorjausten lykkääminen johtaa ennemmin tai myöhemmin tilanteeseen, jossa koulusta joudutaan lähtemään äkillisesti väistötiloihin. Tällöin väistössä ollaan sekä korjauksen suunnittelun että toteutuksen ajan. Joissain kohteissa tilapäisratkaisuja joudutaan käyttämään lähes viiden vuoden ajan. Lautakunta ei pidä tätä toiminnallisesti järkevänä ja epäilee, että tämä tulee myös taloudellisesti kalliimmaksi.

Espoossa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien ikäluokkien tiedetään kasvavan. Lisääntyvälle lapsi- ja oppilasmäärälle on rakennettava lisää tiloja joka vuosi. Jos tiloja ei rakenneta, varhaiskasvatusta ja opetusta on järjestettävä tilapäisissä, epätarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Lautakunnan kanta on, että jos investointi siirtyy tehdystä päätöksestä seuraavalle vuodelle, on Tilakeskuksen määriteltävä kuukausitason valmistumisajankohta. Kokonainen vuosi ilman kuukautta antaa liian väljän mahdollisuuden valmistumiselle, joka vaikeuttaa mm. lapsien sijoittamista kohteeseen. Lautakunnan mielestä investointi ei voi viivästyä kahta vuotta päätetystä aikataulusta.

Lautakunta edellyttää, että uudisrakennusten suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kustannustehokkuuteen. Tällä hetkellä Espoon koulut maksavat oppilaspaikkaa kohti noin kaksinkertaisesti sen mitä muualla Suomessa.

18 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2015-2016

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät lukuvuodelle 2015-2016 seuraavasti:

Espoon yhteislyseon lukio 100, joista jalkapallolinjalle 15

Espoonlahden lukio 169

Etelä Tapiolan lukio 159, joista IB-linjalle 34

Haukilahden lukio 107, joista urheilulinjalle 15

Kaitaan lukio 103, joista kuvataidelinjalle 20

Kuninkaantien lukio 176

Leppävaaran lukio 109, joista urheilulinjalle 25

Olarin lukio 113, joista matematiikka-luonnontiedelukioon 36

Pohjois-Tapiolan lukio 129, joista ilmaisutaidon ja mediakasvatuksen linjalle 25

Tapiolan lukio 159, joista musiikkilukioon 30

Viherlaakson lukio 106, joista taidelinjalle 25 Yhteensä 1430 aloituspaikkaa.

Lisäksi lautakunta vahvisti lukioon pääsyn edellytykseksi Espoossa lukuaineiden tai painotetun keskiarvon vähintään 7.00.

19 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Suomenkielinen perusopetus, lukiokoulutus ja suomenkielisen opetustoimen järjestämä esiopetus

syyslukukausi ke 12.8. – pe 18.12.2015

syysloma to 15.10. – pe 16.10.2015

joululoma ma 21.12.2015 – ke 6.1.2016

kevätlukukausi to 7.1. – la 4.6.2016

talviloma (viikko 8) ma 22.2. – pe 26.2.2016

kiirastorstai 24.3.2016 on vapaa

helatorstain jälkeinen perjantai 6.5.2016 on vapaa

Syyslukukaudella on 91 ja kevätlukukaudella 98 työpäivää.

Lukion päättävien abiturienttien viimeinen varsinainen koulupäivä on to 11.2.2015.

Lisäksi lukioilla ja lukion yhteydessä toimivilla peruskouluilla on mahdollisuus vaihtaa vapaaksi enintään 3 koulupäivää tekemällä 3 lauantaityöpäivää. Muilla peruskouluilla on mahdollisuus vaihtaa vapaaksi enintään 2 koulupäivää tekemällä 2 lauantaityöpäivää.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämä esiopetus

syyslukukausi ke 12.8. – pe 18.12.2015

syysloma to 15.10 - pe 16.10.2015

joululoma ma 21.12.2015 – ke 6.1.2016

kevätlukukausi to 7.1. – pe 3.6.2016

talviloma (viikko 8) ma 22.2. – pe 26.2.2016

helatorstain jälkeinen perjantai 6.5.2016 on vapaa

Syyslukukaudella on 91 ja kevätlukukaudella 98 työpäivää.

20 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017

Päivänkehrän koulun peruskorjaus alkaa lukuvuoden 2015-2016 aikana ja valmistuu kesällä 2017. Aloitusajankohta saattaa viivästyä vuoden 2016 alkuun, mutta 1,5 vuotta on tyypillisesti riittävä aika peruskorjaukselle. Peruskorjauksen ajan koulukiinteistössä ei voida järjestää opetusta.

Lautakunta päätti Päivänkehrän koulun opetuksen järjestämisestä lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 seuraavasti:

  1. Päivänkehrän koulu toimii syyslukukauden 2015 alusta kevätlukukauden 2017 loppuun saakka Opinmäen koulukiinteistössä sekä Komeetan koulun käytössä olevissa tiloissa. Lautakunta ehdottaa tilakeskukselle, että Päivänkehrän koulun pihalla oleva siirtokoulutila siirretään Komeetan koulun yhteyteen.
  2. Opinmäen toimipisteessä toimivat Päivänkehrän koulun kielikylpyluokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan, musiikkipainotuksen luokat, erityisluokat sekä lukuvuoden 2015-2016 osalta yksi yleisopetuksen luokka kullakin luokka-asteella 1.-3. ja lukuvuonna 2016-2017 yksi yleisopetuksen luokka kullakin luokka-asteella 1.-4. Edellä mainitut yleisopetuksen luokat jäävät Opinmäkeen Päivänkehrän koulun peruskorjauksen valmistuttua, mutta musiikkipainotuksen ja kielikylpyopetuksen ryhmät palaavat Päivänkehrään.
  3. Komeetan koulun käytössä olevissa tiloissa toimivat muut yleisopetuksen ryhmät esiopetuksesta kuudenteen luokkaan lukuun ottamatta kohdassa 2 mainittuja yleisopetuksen ryhmä. Kyseiset ryhmät palaavat peruskorjattuun Päivänkehrän kouluun peruskorjauksen valmistuttua.
  4. Päivänkehrän koulun yleisopetuksen nykyisen 1. ja 2. luokan oppilaiden huoltajilta kysytään kevätlukukaudella 2015 toiveet, halutaanko oppilas Opinmäen vai Komeetan toimipisteeseen. Mikäli kaikkia toiveita ei voida toteuttaa, ratkaistaan asia niin, että oppilaiden koulumatkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lautakuntaan tuodaan huhtikuun 2015 kokouksen yhteydessä hyväksyttäväksi kumpaankin toimipisteeseen sijoitettavien oppilaiden määrät.
  5. Vuosien 2015 ja 2016 koulutulokkaiden oppilaaksiotoissa Päivänkehrän kouluun hakevat koulutulokkaat voivat hakea joko Komeetan tai Opinmäen toimipisteeseen. Komeetan toimipisteen yleisopetuksen oppilaat palaavat Päivänkehrän kouluun peruskorjauksen valmistuttua, Opinmäen toimipisteen yleisopetuksen oppilaat jatkavat Opinmäessä.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lisätietoja:

Harri Rinta-aho, Vs. opetustoimen johtaja, puh. 050 428 9440 Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »