Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 10.12.2013

05.01.2014

Espoo tiedottaa 10.12.

Kokouksessaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli mm. seuraavia asioita:

3 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2014 toiminta-avustukset taiteen perusopetuksen oppilaitoksille
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti myöntää vuoden 2014 toiminta-avustukset:

1) säännöllisinä toiminta-avustuksina lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille 3 945 516 euroa ja

2) toiminta-avustuksina muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille 274 025 euroa.

4 Muutokset Espoon aikuislukion osalta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti tehdä opetus- ja kulttuuriministeriöön hakemuksen Espoon kaupungin lukiokoulutuksen järjestämisluvan muutoksesta, jolla kaupunki luopuu aikuislukiotoiminnasta. Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen valtuutettiin allekirjoittamaan hakemus.

Lisäksi lautakunta päätti luopua aikuislukion yhteydessä annettavasta 18 vuotta täyttäneiden maahanmuuttajien tutkintotavoitteiseen perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuksen järjestämisestä.

Edellä olevat koulutus-/opetusmuodot siirtyvät Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaan 1.1.2015. Siirtymisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutuskuntayhtymälle aikuislukiokoulutuksen järjestämisluvan.

5 Selvitys iltapäivätoiminnan periaatteiden toteutumisesta ja esitys muutostarpeista

Asia jätettiin pöydälle.

6 Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille

Suomenkielisen opetustoimen johtamisjärjestelmää on kehitetty. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön johtamisjärjestelmä uudistetaan ja alueellista johtamista vahvistetaan. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö jakautuu 1.1.2014 alkaen perusopetuslinjaan, lukiolinjaan ja suunnittelu- ja hallintopalveluihin.

Perusopetuslinja vastaa perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Perusopetuslinjaa johtaa perusopetuslinjan päällikkö. Perusopetuslinjalla on neljä aluepäällikköä, joiden alueet ovat Leppävaara, Espoon keskus, Espoonlahti sekä yhdistettynä Matinkylä-Olari ja Tapiola.

Lukiolinja vastaa lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lukiolinjan päällikkö toimii lukioiden rehtorien esimiehenä.

Suunnittelu- ja hallintopalveluilla on päävastuu opetuksen järjestämistä tukevien palvelujen tuottamisesta/järjestämisestä. Suunnittelu- ja hallintopalveluita johtaa kehittämispäällikkö. Perusopetuslinjalla ja suunnittelu- ja hallintopalveluissa on asiakokonaisuuksista vastaavat vastuualueet, joilla on vastuualuepäälliköt.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegoinnin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille. Päätös tulee voimaan 1.1.2014 alkaen.

Lautakunta päätti, että opetustoimen johtaja päättää peruskoulun/lukion opetuksen

järjestämispaikasta peruskoulun/lukion rakennuksen korjauksen ajaksi hätäväistötapauksissa, jos päätös tulee tehdä ennen seuraavaa lautakunnan kokousta. Muilta osin esitys- tai päätöksenteko-oikeus väistöistä säilyy lautakunnalla.

8 Esiopetuksen järjestämisvastuu lukuvuodesta 2014-2015 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että lukuvuodesta 2014 -2015 alkaen Lahnuksen koululla annettava esiopetus siirtyy suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön järjestämisvastuulle.

Muiden esiopetusryhmien osalta esiopetuksen järjestämisvastuu pysyy ennallaan.

9 Pääkaupunkiseudun lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen järjestämistä koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyi yhteistyösopimuksen lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen järjestämisestä pääkaupunkiseudulla. Sopimus korvaa vuonna 2008 voimaan tulleen sopimuksen. Uusi sopimus ei sisällä enää maantieteellisiä, kuntarajat ylittäviä päivähoidon yhteiskäyttöalueita, joilla asuvat perheet pystyivät hakemaan päivähoitopaikkaa ko. alueilta. Yhteiskäyttöalueilla kuntarajat ylittävän päivähoidon käyttö oli erittäin vähäistä.

Nyt hyväksytyn sopimuksen mukaan perheillä on mahdollisuus hakea lapselle päivähoitopaikkaa kuntarajoista riippumatta. Sopimuksen mukaan etusijalla hoitopaikkoja myönnettäessä ovat kuitenkin oman asuinkunnan lapset. Perheen muuttaessa sopimuskunnasta toiseen lapsella säilyy oikeus jatkaa aloittamassaan päivähoitopaikassa oppivelvollisuuden alkamiseen saakka. Sopimus ei koske yksityistä päivähoitoa eikä kunnan järjestämää vuorohoitoa.

Perheillä on mahdollisuus hakea esiopetukseen myös muuhun kuin asuinkunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan. Osana pääkaupunkiseudun yhteistyösopimusta esitetään, että esiopetukseen ottaminen yli kuntarajojen tapahtuu ns. toissijaisena oppilaaksiottona. Etusija on omassa kunnassa asuvilla lapsilla.

Sopimus yhteistyöstä lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen järjestämisestä tulee voimaan 1.1.2014 edellyttäen, että Espoon Svenska Rum -lautakunta sekä Vantaan ja Kauniaisten kaupungit hyväksyvät sen samansisältöisenä.

11Lausunnon antaminen Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelmasta

Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin 27.9.2012. Tämän jälkeen suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksiköt ovat sopineet hankkeen toteuttamisesta yhteishankkeena.

Suviniityn päiväkoti ja neuvola -hankkeen toteuttaminen yhteishankkeena tuo etuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia. Hanke toteutetaan Keski-Espooseen hyvien kulkuyhteyksien varrelle.

Suviniityn päiväkodin seitsemän päivähoitoryhmän rakenteellinen päivähoitopaikkamäärä on 147. Kolme kotialueista suunnitellaan vuorohoidon ja kolme tavallisen kokopäivähoidon toimintaan. Yksi kotialueista suunnitellaan lapsiperheiden palveluja täydentäväksi avoimeksi päiväkodiksi.

Lautakunta totesi lausuntonaan, että Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelmaa varten tehty esisuunnitelma ei kaikilta osin täytä Espoon päiväkotien uuden suunnitteluohjeen tavoitteita.

Valmistelukehotus

Lautakunta ehdottaa, että osallisuusohjelmaryhmä ottaisi yhdeksi kehittämiskohteeksi koulujen demokratiakasvatuksen ja erityisesti johtokuntien, oppilaskuntien hallitusten ja Nuorisovaltuuston vaalit sekä työskentelyn osana lasten ja nuorten osallisuusohjelman toteutusta.

Selvityspyyntö
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyytää selvittämään mahdollisuutta avata kaupungin päiväkotien työntekijöiden käytössä olevan extranetin myös ostopalvelupäiväkotien ja yksityisten päiväkotien työntekijöille.

Lisätietoja:
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 09 8165 2000, 050 511 3398

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794

Esityslista löytyy osoitteesta:

http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Lautakunnan jäsenet:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Opetus_ja_varhaiskasvatuslautakunta/Jasenet

Kaisa Pitkänen

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »