Tiedote: Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 24.8.2016

24.08.2016

ESPOO TIEDOTTAA 24.8.2016

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 24.8.2016

Suomenkielisen opetuksen talouden ja strategian seuranta 31.7.2016

Suomenkielinen opetus pysyy talousarviossaan.

Perusopetuksen oppilasmäärä on 8.8.2016 tilanteen mukaan kasvanut 726 oppilaalla ja lukion opiskelijamäärä 131 opiskelijalla viime lukuvuoden alusta. Lukuvuodelle on perustettu neljä lisäopetusryhmää (10-luokkaa) ja kaikille halukkaille tarjottu opetuspaikka. Kieli- ja kulttuuriryhmien lasten osuus kasvaa edelleen ja on nyt 16 % koko oppilasmäärästä eli 4342. Vasta Suomeen tulleitten valmistavassa opetuksessa on nyt 543 oppilasta.

Uudet opetussuunnitelmat otettiin perusopetuksen 1-6 luokilla ja lukio-opetuksessa käyttöön 1.8.2016.

Vuoden 2016 alusta uusina väistöön lähtivät Karhusuon, Niipperin ja Jousenkaaren koulut. Haukilahden lukio siirtyi Koulu palveluna -hankkeena Otaniemeen Aalto-yliopiston kampukselle. Kaiken kaikkiaan väistössä on 3032 oppilasta, eli noin 10 % oppilasmäärästä. Väistöstä palasivat Tapiolan koulu ja lukio sekä Auroran koulu.

Koulutilojen käyttöastetta selvitetään ja suunnitelmaa koulutilojen käytöstä työstetään limittäin investointiohjelman kanssa.

Henkilöstön työhyvinvointi on pysynyt hyvällä tasolla. Suomenkielisen opetuksen johtamista on kehitetty kaupungin uuden johtamismallin mukaan.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian seuranta I:n tilanteessa 31.7.2016.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talouden ja strategian seuranta 31.7.2016

Varhaiskasvatuksen kysyntä on jatkanut kasvuaan. Talousarviossa on varauduttu järjestämään varhaiskasvatuspaikka 14 699 lapselle. Toukokuussa varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 15 514 lasta, mikä oli 815 lasta ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina varhaiskasvatuksessa oli keskimäärin 653 lasta yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän.

Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut keväällä talousarviossa ennakoitua sekä edellistä vuotta selvästi pienempi. Kesäaikana kotihoidon tuella olevien lasten määrä on kasvanut lähes vuoden 2015 kesän tasolle.

Vieraskielisten lasten osuus kunnallisen ja ostopalveluna järjestetyn varhaiskasvatuksen lapsista oli 18,3 % toukokuussa 2016. Tavoitteena on laatia kaikille vieraskielisille lapsille, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen viimeistään kuluvan vuoden syyskuun aikana, kaksikielisyyden suunnitelma.

Mallit “Tunti liikuntaa päivässä” tavoitteen toteuttamiseksi on suunniteltu. Malleissa painotetaan ulko- ja luontoliikuntaa. Niitä testataan alkusyksystä ja ne otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Tavoitteena on kehittää kerhotoimintaa ja lisätä kerhopaikkojen määrää vähintään 100 paikalla. Uusia kerhoja perustetaan kaikille palvelualueille elokuussa 2016. Toimintavuodelle 2016 - 2017 kerhoihin on sijoitettu 534 lasta, mikä on 149 enemmän kuin vuoden 2015 syksyllä.

Varhaiskasvatus järjestettiin keväällä ns. poikkeusjärjestelyin 328 lapselle. Poikkeusjärjestelyjä oli muilla palvelualueilla paitsi Matinkylä-Olarissa. Merkittävä osa poikkeusjärjestelyistä jatkuu myös syksyllä 2016.

Leppävaraan alueelle valmistuu elokuussa 2016 uusi Auroran päiväkoti. Tavoitteena on luopua pienistä, epätarkoituksenmukaisista tiloista. Leppävaaran, Espoonlahden ja Espoon keskuksen palvelualueilla kuuden ryhmäperhepäiväkodin toiminta on lakkautettu kesällä 2016.  Varhaiskasvatusta järjestetään väistötiloissa Espoonlahdessa, Espoon keskuksessa ja Tapiolassa päiväkotien kiireellisten korjaustöiden tai pitkäaikaisemman tarpeen vuoksi.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian seuranta I:n tilanteessa 31.7.2016.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen harkinnanvaraisen kerhotoiminnan valintaperusteita täsmennettiin vanhemmilta saadun palautteen perusteella

Kerhoihin on keväällä 2016 hakenut aikaisempaa enemmän lapsia, jotka ovat jo olleet edellisen kauden samassa kerhoryhmässä.  Kerhotoimintaan osallistuneiden lasten vanhemmilta saadun palautteen perusteella olisi kohtuutonta, jos lapsen aikaisempaa kerhopaikkaa ei otettaisi huomioon seuraavan syksyn kerhopaikkapäätöstä tehtäessä. Vanhemmilta saadun palautteen mukaan lapsella tulisi olla mahdollisuus jatkaa samassa tutussa kerhoryhmässä.  2-5 -vuotiaille tarkoitettujen kerhojen ikärakenne mahdollistaa sen, että sisarukset voivat hakea samaan kerhoon. Täsmennetyillä valintaperusteilla halutaan parantaa saman perheen lapsien mahdollisuutta päästä samaan kerhoon, vanhempien niin toivoessa. 

Kerhot tarjoavat vaihtoehdon koko- tai osa-aikaiselle varhaiskasvatukselle. Valintaperusteiden täsmentämisellä halutaan myös parantaa kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta päivähoitopaikasta luopuvien ja/tai hoitopaikkatakuulle jäävien lasten mahdollisuutta saada kerhopaikka. Kerhokustannukset ovat kunnalle huomattavasti alemmat kuin päiväkotipaikkojen järjestämisen kustannukset. Näin ollen kerhopaikan tarjoaminen päivähoitopaikan sijaan on etu myös järjestäjän kannalta.

Lautakunta päätti harkinnanvaraisen kerhotoiminnan perusteista seuraavasti:

Kerhoihin valitaan kaksi vuotta täyttäneitä lapsia kunkin kerhon ikärakenne huomioon ottaen. Mikäli kaikkia hakijoita ei voida valita, tehdään valinta seuraavassa etusijajärjestyksessä.

1. Hakuaikana saapuneet kerhopaikkaa jo edellisenä toimintakautena käyttäneiden lasten hakemukset 
2. Hakuaikana saapuneet hakemukset, joissa lapsella on sisarusperuste samaan kerhoryhmään 
3. Hakuaikana saapuneet päivähoitopaikastaan luopuvien lasten hakemukset 
4. Hakuaikana saapuneet muut kuin edellä mainittujen valintaperusteiden mukaiset hakemukset 
5. Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset hakemusten saapumisjärjestyksessä 
Mikäli kaikkia samaan ryhmään kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arpomalla. 
Mikäli lapsen ensisijainen kerhopaikan hakutoive ei toteudu, otetaan huomioon mahdollinen toissijainen kerhopaikkatoive tai mahdollinen muu kerhopaikka edellä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti 

Päätös tulee voimaan 1.9.2016. 

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lisätietoja:


Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi
Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

 

Heli Holm

viestintäpäällikkö/kommunikationschef

puh/tfn +358 50 533 6890

heli.holm@espoo.fi

 

Espoon kaupunki/Esbo stad

Sivistystoimi/Bildningssektorn
PL/PB 30 (käyntiosoite Kamreerintie 3 B, Kamrersvägen 3 B)
02070 ESPOON KAUPUNKI/ESBO STAD

 

Facebook: www.facebook.com/espoonkaupunki

Twitter: @EspooEsbo
20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »