Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 23.10.2013

27.10.2013

Espoo tiedottaa 23.10.2013

Kokouksessaan keskiviikkona 23.10.2013 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli mm. seuraavia asioita:

4 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2014–2015

Esioppilaiden määrä tulee koko Espoon osalta kasvamaan jonkin verran. Lukuvuonna 2013–2014 maksutonta esiopetusta järjestetään 100 päiväkodissa ja 40 koulussa. Lukuvuonna 2014–2015 esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 107 päiväkodissa ja 38 koulussa.

Lautakunta päätti, että uusina esiopetusyksikköinä aloittaa neljä kunnallista päiväkotia: Ohrakaski, Tillinmäki, Kepeli, ja Suurpelto. Lisäksi yksityisen hoidon tuen päiväkoti Carousel nursery school aloittaa uutena englanninkielisenä esiopetusyksikkönä. Esiopetus jatkuu tauon jälkeen kunnallisessa Otaniemen päiväkodissa, ostopalvelupäiväkoti Keski-Mankkaalla sekä yksityisen hoidon tuen päiväkoti Garden City Playschoolin Westendin yksikössä ja Maria Montessori -leikkikoulussa.

Lautakunta päätti, että esiopetus lakkautetaan ostopalvelupäiväkoti Tempussa, Laaksolahden ja Espoon Montessori-leikkikouluissa sekä Silkkiniityn kunnallisen päiväkodin ruotsinkielisessä esiopetusryhmässä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että sellaisissa esiopetusyksiköissä, joissa tarjotaan vieraskielistä esiopetusta, kielikylpy-esiopetusta tai uskonnollisen katsomuksen mukaista esiopetusta, minimiryhmäkoko on kahdeksan lasta.

5 Kaksikielisen alakouluopetuksen järjestäminen Espoonlahdessa

Kaksikielisessä opetuksessa opiskelee tällä hetkellä yhteensä 680 oppilasta, joista 516 alakoulussa. Keskimääräinen ryhmäkoko on 22 oppilasta. Viime vuosina kaikki valintakriteerit täyttävät hakijat on voitu valita kaksikieliseen opetukseen, jos huoltaja on ollut valmis joustamaan opetuspisteen suhteen.

Opetussuunnitelmat tullaan uudistamaan vuonna 2016 ja tuntijaon valmistelu on vielä kesken. Vasta, kun Valtioneuvoston tuntijakoasetus valmistuu keväällä, lautakunta voi päättää, kuinka laajaa kieliohjelmaa ja valinnaisaineiden valikoimaa Espoon perusopetuksessa voidaan tarjota.

Lautakunta päätti, että tässä vaiheessa Espoonlahden alueelle ei perusteta uutta kaksikielisen opetuksen ryhmää. Asia valmistellaan lautakunnalle uudelleen, kun opetussuunnitelmauudistuksen vaikutukset kaksikieliseen opetukseen ovat tarkentuneet. Lautakunta palaa asiaan kouluverkkoselvityksen yhteydessä.

6 Perusopetuksen lukuvuoden 2014–2015 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Lautakunta päätti oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset esityksen mukaan.

7 Lausunnon antaminen Metsolan päiväkodin hankesuunnitelmasta

Metsolan päiväkoti sijaitsee Tapiolassa. Rakennus on valmistunut vuonna 1963 ja se on toiminut avoimena päiväkotina ja kerhotilana vuoteen 2012 saakka. Tilakeskus-liikelaitos on esittänyt Metsolan päiväkodin peruskorjausta ensisijaisesti rakennuksen huonon teknisen kunnon ja sisäilmaongelman vuoksi.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää, että Metsolan päiväkodin peruskorjaushanke palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Hankesuunnitelman 14.8.2013 mukaan kustannukset muodostuvat korkeammiksi kuin päiväkotihankkeissa yleensä. Selvitetään rakennukselle sopiva käyttötarkoitus mahdollisimman vähin toiminnallisin muutoksin.

8 Lausunnon antaminen Paapuurin päiväkodin hankesuunnitelmasta

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää palveluverkkoa siten, että se muodostuu kooltaan taloudellisista ja toimivista päiväkodeista hyvillä sijaintipaikoilla. Paapuurin päiväkoti on liikenteellisesti laajalta alueelta hyvin saavutettavissa.

Paapuurin päiväkoti on mitoitettu seitsemälle päivähoitoryhmälle ja sen rakenteellinen hoitopaikkamäärä on 147. Yksi lapsiryhmien kotialueista suunnitellaan avoimen päiväkodin toimintaan.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esityksessä investointien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014-2018 Paapuurin päiväkodin toteuttaminen on vuosille 2014–2015.

Lautakunta totesi lausuntonaan, ettei sillä on huomauttamista Paapuurin päiväkodin hankesuunnitelmasta.

9 Mainingin koulun peruskorjauksen aikaiset tilajärjestelyt

Mainingin koulun peruskorjaus alkaa vuoden 2014 alussa ja kestää arviolta kesään 2015 saakka. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 20.10.2011 päättänyt, että Mainingin koulun vuosiluokat 1-6 toimivat Mainingin koulun peruskorjauksen ajan Rehtorintien koulukiinteistössä. Saman päätöksen mukaan vuosiluokat 7-9 toimivat Saunalahden koulun tiloissa peruskorjauksen valmistumiseen saakka.

Myöhemmässä vaiheessa, kun on pohdittu Rehtorintien kiinteistön käyttöä muiden koulujen väistötiloina, on tutkittu mahdollisuutta käyttää vanhaa Mårtensbron koulua osoitteessa Ulappakatu 2  Mainingin koulun vuosiluokkien 1-6 peruskorjauksen aikaisena väistötilana. Mainingin koulun johtokunta puoltaa vuosiluokkien 1-6 sijoittamista Ulappakadulle.

Lautakunta päätti, että Mainingin koulun 1.1.2014 alkavan peruskorjauksen aikana Mainingin koulun vuosiluokat 1-6 toimivat entisen Mårtensbron koulun tiloissa osoitteessa Ulappakatu 2 Mainingin koulun peruskorjauksen valmistumiseen saakka.

10 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen 1.1.2014 alkaen

Lautakunta päätti, että Tapiolan koulun opetus järjestetään Miestentiellä. Tässä mallissa käytettäisiin poliisiopistosta ainoastaan ruokailu- ja wc-tiloja. Ennen lisäparakkien (-tilojen) valmistumista tulee taata terveelliset ja turvalliset tilat koko koulun henkilökunnalle ja oppilaille.

Parakkiratkaisun tuoma ylimääräinen kustannus tulee kattaa sivistystoimen budjettiin lisättävällä rahalla.

Tulevissa väistöratkaisuissa pitää pystyä turvaamaan alueellisesti tasa-arvoinen kohtelu suhteessa Tapiolan ratkaisuun.

19 Selvityspyyntö Lautakunnalle on tullut lukuisia oikaisuvaatimuksia virantäytöistä.

Lautakunta pyytää: 1. analyysiä, miksi oikaisuvaatimuksia tulee 2. korjaavia toimenpiteitä, joilla parannetaan virantäyttöprosessia 3. korjaavia toimenpiteitä määräaikaisuuksien ketjutusten poistamiseksi 4. muita korjaavia toimenpiteitä, jotka nähdään tarpeelliseksi tehdyn analyysin pohjalta yli organisaatiorajojen.

20 Selvityspyyntö Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta selvittämään, miksi lautakunnan valmistelusta tekemät päätökset väistötilaratkaisuissa eivät toteudu tai niissä on suurta viivettä. Samoin lautakunta pyytää kaupunginhallitusta selvittämään, mistä viestikatkokset lautakunnan ja tuottajatahon välillä johtuvat ja kuinka ne ovat korjattavissa.

Lisäksi lautakunta pyytää kaupunginhallitusta selvittämään eri toimijoiden vastuut ja päätöksentekovallan.

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 09 8165 2000, 050 511 3398 Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794

Esityslista löytyy osoitteesta http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »