Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.5.2017

19.05.2017

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma voimaan 1.8.2017

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaiset osat Espoon suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Lautakunta päätti, että uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Opetushallitus antoi uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet lokakuussa 2016. Näiden valtakunnallisten perusteiden pohjalta varhaiskasvatuksen järjestäjät laativat paikalliset suunnitelmat.  

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana.

Espoossa varhaiskasvatusta kehitetään pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Tavoitteena on lasten hyvinvointi ja yhtenäinen oppimispolku. Espoon varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lapset, huoltajat ja henkilöstö toimivat yhdessä siten, että jokainen lapsi saa parhaat edellytykset kasvaa, kehittyä ja oppia. 

Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Espoossa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitystä täydentää positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Lasten pystyvyyden tunnetta vahvistetaan auttamalla heitä tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

Varhaiskasvatuksen kuljetusperiaatteet

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi liitteen mukaiset varhaiskasvatuksen kuljetusperiaatteet.  Kuljetusperiaatteet tulevat voimaan 1.6.2017 alkaen ja ne kumoavat aikaisemmat varhaiskasvatuksen kuljetusperiaatteita koskevat päätökset.

Pääsääntöinen vastuu lapsen kuljettamisesta varhaiskasvatukseen on huoltajilla. Lapsilla ei ole lakisääteistä oikeutta kuljetukseen, mutta Espoon kaupunki on poikkeustapauksissa järjestänyt kuljetuksen varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen tarvitseman tuen toteutumisen kannalta on katsottu välttämättömäksi lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen.

Kuljetusperiaatteet säilyvät pääkohdiltaan ennallaan. Lautakunta päätti lisätä varhaiskasvatuksen kuljetusperiaatteisiin, että lapselle myönnetään varhaiskasvatuksen kuljetus vain väestörekisteriin merkittyyn yhteen osoitteeseen, jonka tulee olla Espoossa.

Saarnilaakson koulun joustavan perusopetuksen ryhmä siirtyy Karakallion kouluun

Lautakunta päätti, että 1.8.2017 alkaen Saarnilaakson koulun joustavan perusopetuksen ryhmä siirtyy Karakallion kouluun. Ryhmässä opiskelevat oppilaat ovat 1.8. alkaen Karakallion koulun oppilaita ja heidän opetuksensa järjestetään Karakallion koulun tiloissa.

Joustavan perusopetuksen opetus on tarkoitettu vuosiluokkien 7-9 oppilaille, jotka ovat vaarassa jäädä vaille peruskoulun päättötodistusta. Opetus toteutetaan pienryhmissä ja opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä. Tavoitteena on, että oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opintokelpoisuuden.

1.8. alkaen joustavan perusopetuksen ryhmät toimivat Leppävaaran ja Karakallion kouluissa. Opetukseen voi hakea koko Espoon alueelta.

Muut asiat

Muut asiat päätettiin esityksen mukaan, paitsi seuraavat:

Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa

Asia palautettiin valmisteltavaksi.
Kuntalaisaloite ja lautakunnan valmistelukehotus B1-kielen tuntimäärän lisäämisestä suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoon

Sivistystoimen johtaja poisti asian esityslistalta. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää asian valmistelua 7.6.2017 kokoukseen.

Ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »