Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 21.8.2013

25.08.2013

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 21.8.2013 muun muassa seuraavia asioita:

ENNAKKOTIEDOTE OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN 21.8. KOKOUKSESTA

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan keskiviikkona 21.8.2013 muun muassa seuraavista asioista:

3 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön talousarvion seuranta, seuranta I/31.7.2013

Suomenkielisen opetuksen tulotavoite on 6,2 milj.euroa ja tulokertymä nyt 7,4 milj.euroa. Tuloja arvioidaan kertyvän noin 1,6 milj. euroa tuloarviota enemmän johtuen mm. opetusministeriöltä ja opetushallitukselta saaduista avustuksista perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan. Osa tuloista jaksottuu useammalle vuodelle.

4 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, seuranta I/31.7.2013

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen ennustetaan jäävän noin 0,6 milj. euroa alle tuloarvion. Vaje johtuu liian suuresta tulo-odotuksesta. Menojen ennustetaan alittavan noin 2,0 milj. eurolla budjetoidun määrärahan. Henkilöstömenoista säästyy noin 3,3 milj. euroa. Lisäksi Suurpellon päiväkodin valmistuminen viivästyy ja sen vaikutus sisäisiin eriin on noin 0,4 milj. euroa. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määrärahojen ennustetaan ylittyvän noin 1,8 milj. eurolla. Toukokuussa oli alle 3-vuotiaita lapsia noin 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mikä näkyy kustannuksia alentavana tekijänä henkilöstömenoissa.

Toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen opetuksen tuloarvion korottamisesta 0,6 milj. eurolla ja vastaavasti varhaiskasvatuksen tuloarvion alentamisesta 0,6 milj. eurolla. Samalla toimialajohtaja siirtää varhaiskasvatuksen ennustetusta määrärahan alituksesta muuhun sivistystoimeen kotikuntakorvausten katteeksi 1,9 milj. euroa.

5 Paapuurin päiväkodin tarveselvityksen muutos

Saunalahden koulun kiinteistössä sijaitseva Saunalyhdyn päiväkoti toimii koulun tiloissa vuoteen 2017, jonka jälkeen koulu ottaa päiväkodin tilat käyttöönsä. Paapuurin päiväkoti korvaa osittain Saunalyhdyn päiväkodin tilat (tilat kolmelle lapsiryhmälle). Lisäksi Saunalahden alueen väestönkasvu edellyttää päivähoitopaikkojen lisäystä. Paapuurin päiväkoti tulee palvelemaan myös läheisen Tillinmäen alueen päivähoidon tarvetta.

Tavoitteena on, että päiväkoti on käytettävissä elokuussa 2016.

Lautakunta hyväksyi Paapuurin päiväkodin tarveselvityksen muutoksen seitsemän lapsiryhmän päiväkodiksi.

6 Pohjois-Tapiolan päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys

Pohjois-Tapiolan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus -hanke on hyväksytty vuoden 2013 talousarvion investointiohjelmassa toteutettavaksi vuonna 2015.

Tontin rakennusoikeus mahdollistaa päiväkodin laajentamisen. Rakennuksessa tehdyn kuntotutkimuksen ja hankkeesta tehdyn esisuunnitelman perusteella on tarkoituksenmukaista purkaa vuoden 1989 laajennusosa. Perusteina ovat suuri korjaustarve, tontin käytön tehostaminen ja lisähoitopaikkojen saavuttaminen.  Lisäksi laajennusosan tilat eivät vastaa nykyisiä päivähoidon tarpeita mitoitukseltaan eivätkä tilajärjestelyiltään.

Tapiolassa päivähoitopalveluja tarvitsee yli 80% alueen lapsista (keskimäärin Espoossa n. 70%). Tapiolassa on jo usean vuoden ajan ollut pulaa päivähoitopaikoista ja hoitopaikkoja joudutaan järjestämään poikkeusratkaisuin lisäämällä olemassa oleviin päiväkoteihin lapsia ja henkilökuntaa. Vaje on noin 100 päivähoitopaikkaa. Alueelle ei ole suunnitteilla uutta päiväkotia.

Pohjois-Tapiolan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus esitetään toteutettavaksi kahdeksan lapsiryhmän mitoituksen mukaisena.

Lautakunta hyväksyi Pohjois-Tapiolan päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen.

7 Varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen

Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisältöä päivähoitolainsäädännön määräysten lisäksi ohjaavat suosituksena Stakes:n (nykyään THL) laatimat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005).

Edellinen varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisprosessi toteutettiin Espoon suomenkielisessä päivähoidossa vuosina 2007 – 2008, jolloin jokaiseen yksikköön laadittiin oma varhaiskasvatussuunnitelma. Sen jälkeen Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus on liitetty Espoon sivistystoimeen ja päivähoidon ohjaus valtionhallinnossa siirretty Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistusta valmistellaan ja tavoitteena on, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2015. Vasta uuden varhaiskasvatuslain hyväksymisen jälkeen on tarkoitus käynnistää varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallinen uudistamistyö.

Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on nähty tarve paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman uudistamiseen. Toimintaa ohjaamaan tarvitaan ajanmukainen suunnitelma, jossa samassa asiakirjassa ovat näkyvillä valtakunnalliset sekä Espoon omat varhaiskasvatusta erityisesti sisällöllisesti ohjaavat keskeiset tavoitteet, periaatteet, linjaukset ja käytännöt. Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaa, Espoo-vasua, noudatetaan kaikissa Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä. Se kertoo varhaiskasvatuksen työntekijöille ja lasten vanhemmille, mitä varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja mitä toiminnalta edellytetään. Espoon ruotsinkielisellä päivähoidolla on kielellisiin painotuksiin ja toiminnan erilaiseen organisointiin liittyen oma varhaiskasvatussuunnitelmansa.

Uutena painotuksena Espoo-vasussa nostetaan esille erityisesti kasvatus kestävään kehitykseen varhaiskasvatuksessa. Espoo on Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston alaisen kestävän kehityksen kasvatuksen verkoston (RCE) jäsen.

Lautakunta hyväksyi Espoon varhaiskasvatussuunnitelman. Varhaiskasvatussuunnitelma otetaan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa käyttöön välittömästi.

8 Taidekoulu Tretjakovin taiteen perusopetusluvan peruuttaminen

Lautakunta peruutti Taidekoulu Tretjakovin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusluvan, joka on myönnetty musiikkiin. Lautakunta päätti, että se ottaa Musiikkiopisto Concerto Oy:n anomuksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusluvasta musiikissa käsittelyyn syyskaudella 2013 sen jälkeen, kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu suomenkieliseen opetustoimeen.

Lisätietoja: Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 09 8165 2000, 050 511 3398 Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794 etunimi.sukunimi(at)espoo.fi

Esityslista löytyy osoitteesta http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Lautakunnan jäsenet: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Opetus_ja_varhaiskasvatuslautakunta/Jasenet

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »