Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 11.6.2014

12.06.2014

Espoo tiedottaa 11.6.2014

Kokouksessaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli mm. seuraavaa:

4. Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman muutos / luku 5.3.

Lautakunta hyväksyi muutoksen. Eduskunta hyväksyi oppilas- ja opiskelijahuoltolain 16.12.2013. Lain 28 §:n 1 momentin mukaan Opetushallitus uudisti 4.3.2014 opetussuunnitelmien perusteet oppilashuollon / opiskelijahuollon osalta uuden lain mukaiseksi. Espoon esiopetuksen opetussuunnitelman luku 5.3. Oppilashuolto on uudistettu lain ja opetussuunnitelman perusteiden edellyttämään muotoon.

5. Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muuttaminen / luku 5.4 Lautakunta hyväksyi muutoksen. Eduskunta päätti 30.12.2013 (1287/2013) uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista, joka tule voimaan 1.8.2014. Opetushallitus muutti perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 3.3.2014. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Perusopetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014 alkaen. Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto on uudistettu lain ja opetussuunnitelman perusteiden edellyttämään muotoon.

6. Espoon lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muuttaminen / luku 3.2 Lautakunta hyväksyi muutoksen. Eduskunta on 30.12.2013 (1287/2013) päättänyt uudesta oppilas- ja opiskelijalaista, joka tulee voimaan 1.8.2014. Opetushallitus on uudistanut annetun lain mukaiseksi nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa uusien perusteiden mukainen opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014. Espoon lukiokoulutuksen opetussuunnitelman luku 3.2. Opiskelijahuolto on uudistettu lain ja opetussuunnitelman perusteiden edellyttämään muotoon.

7. Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille suunnatun lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen Espoon kaupungin opetussuunnitelman. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen 26.2.2014 mukaisesti lukion valmistava koulutus aloitetaan Espoossa Leppävaaran lukiossa lukuvuoden 2014–2015 alusta.

10. Kolmiportaisen tuen toteutumisen arviointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön osalta

Lautakunta palautti esityksen uudelleen valmisteltavaksi toimenpiteiden lisäämistä varten. Opetus ja varhaiskasvatuslautakunta antoi 26.2.2014 § 30 tehtäväksi arvioida kolmiportaisen tuen toteutumista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Perusopetuksen osalta arviointi suoritettiin maaliskuun 2014 aikana toteutetulla kyselyllä. Vastaukset saatiin yhteensä 60 koululta. Tuloksista esille voi nostaa, että perusopetuksen osalta tuen tavoitteet, ratkaisut ja toteutuminen ovat toteutuneet vähintään tyydyttävästi ja joiltain osin kiitettävästi. Kehitettävää löytyy kuitenkin mm. nivelvaihetyöskentelystä. Tuloksista näkyy, että koulut poikkeavat toisistaan osaamisessaan ja toiminnallisesti. Tasa-arvoisuuden takaamiseksi perusopetuksen oppilaille tämä on selkeä toimintakulttuurisen johtamisen ja täydennyskoulutuksen haaste koko tulosyksikölle.

12. Lausunnon antaminen esiopetuksen velvoittavuutta koskevasta hallituksen esityksestä Lautakunta päätti esityksen mukaan. Hallituksen esityksessä ehdotetaan perusopetuslakia muutettavaksi siten, että esiopetus tulisi velvoittavaksi. Ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsen olisi osallistuttava vuoden mittaiseen esiopetukseen tai että esiopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan sen toiminnan kautta, johon lapsi osallistuu. Lausunnossa esitetään seuraavaa; Lasten oppimisvalmiuksien kannalta hallituksen esitys esiopetuksen velvoittavuudesta on kannatettava. Pidämme kuitenkin varsin ongelmallisena ja täsmennystä edellyttävänä lakiluonnokseen kirjattua vaatimusta, jonka mukaan kunnan tulee seurata esiopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sen toiminnan kautta, johon lapsi osallistuu, jos lapsi ei osallistu esiopetukseen. Pidämme tärkeänä, että jatkossakin kunta voi järjestää esiopetusta ostamalla esiopetuspalveluja sellaiselta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta, jolla ei ole perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettua opetuksen järjestämislupaa. Esiopetuksen velvoittavuus tuottaa Espoon kaupungille merkittäviä lisäkustannuksia, jos jatkossa kaikki lapset osallistuisivat esiopetukseen.

15. Viherlaakson koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2014 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Viherlaakson koulun opetus järjestetään 1.8.2014 alkaen siirtokelpoisten koulutilojen valmistumiseen saakka Rehtorintien koulukiinteistössä. Oppilaiden koulumatkojen suhteen noudatetaan samoja kuljetusjärjestelyjä ja -periaatteita kuin kevätlukukaudella 2014.

Tilakeskus on ilmoittanut 23.4.2014, että on mahdollista, että Viherlaakson koulun siirtokoulutilat eivät valmistu syyslukukauden 2014 alkuun mennessä. Tieto on myös ilmoitettu koulun rehtorille. Tilakeskus on siirtokelpoisten koulutilojen toimittajan kanssa käymiensä neuvottelujen pohjalta vahvistanut 23.5., että siirtokoulutilat valmistuvat arviolta vasta 30.9.2014. Siksi lautakunnan on päätettävä, miten Viherlaakson koulun opetus järjestetään 1.8.2014 alkaen siirtokoulutilojen valmistumiseen saakka.

Lautakunta edellyttää tilakeskusta pysymään väistötila suunnitelmien mukaisissa aikatauluissa ja parantamaan tiedotuksen sujuvuutta.

17. Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksia suomenkieliselle opetuspuolelle (kh/kv)  Lautakunta jätti asian pöydälle.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398 Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »